Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN POLİTİK BECERİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin politik beceri düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Hatay ili Antakya merkez ilçesinde görev yapan 265 beden eğitimi ve spor öğretmeni; örneklemini ise bu evren içerisinden tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 161 beden eğitimi ve spor öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ferris ve ark. (2005) tarafından geliştirilen, Özdemir ve Gören (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Politik Beceri Envanteri (PBE) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen istatistiksel verilerin çözümlemeleri SPSS 26.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Kolmogorov-Smirnov testi ile Politik Beceri Ölçeği (PBÖ) ve alt boyutlarında yapılan normallik testi sonucu p<.05 olarak bulunduğundan verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiş ve bu yüzden araştırmada nonparametrik istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Nonparametrik testlerde politik becerilerin demografik değişkenlere göre anlamlılığının incelenmesi için ikili gruplarda Mann-Whitney U testi, ikiden fazla gruplarda ise Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. Yaş faktörünün politik beceriye etkisinin incelenmesi için ise regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, beden eğitimi öğretmenlerinin politik beceri düzeylerinin yüksek olduğu; cinsiyet değişkenine göre politik beceri düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olmadığı ancak erkeklerin politik beceri düzeylerinin kadınlara göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Yaş değişkenine göre politik beceri düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu, yaş arttıkça politik beceri düzeylerinin de arttığı görülmektedir.Keywords
Politik Beceri, Politik Davranış, Beden Eğitimi, Öğretmen,

References

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri