Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ERGENLERİN PSİKOLOJİK KATILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı psikolojik sağlamlığın ergenlerin psikolojik katılık düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 10. ve 11. sınıfa devam eden, yaşları 15 ve 17 arasında değişen ergenler oluşturmaktadır. Çalışmaya 146’sı kadın, 158’i erkek toplam 304 ergen katılmıştır. Veri toplama amacıyla Kaçınma ve birleşme ölçeği-gençler 8 (KBÖ-G8) ve Psikolojik sağlamlık tutum beceri ölçeği (PSTBÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın değişkenleri arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak amacıyla Pearson korelasyon analizi, değişkenler arsındaki yordayıcı ilişkiyi incelemek amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Çalışma bulgularına göre psikolojik katılık ile mizah, bağımsızlık ve değerler arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunurken içgörü ile psikolojik katılık arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı ve psikolojik sağlamlığın psikolojik katılığı yüzde %14 oranında yordadığı belirlenmiştir. Yani psikolojik sağlamlığın alt boyutları olan sırasıyla mizah, bağımsızlık ve içgörünün psikolojik katılığın anlamlı birer yordayıcısı olduğu söylenebilir.Keywords
Psikolojik Sağlamlık, Psikolojik Katılık, Ergen

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri