Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Engelli Çocuğa Sahip Aileler İçin Aileden Aileye Destek Algısı Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması

Amaç: Bu çalışma, engelli çocuğa sahip ailelerin sosyal destek algılarını değerlendirmek amacıyla kültüre özgü ölçme aracı geliştirmek ve literatüre katkı sağlamak için yapıldı. Gereç ve Yöntem: Kültüre özgü geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek için metodolojik bir çalışma yapıldı. Araştırmanın örneklemini Zonguldak iline bağlı özel eğim ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu/çocukları eğitim gören, çalışmaya katılmayı kabul eden 420 ebeveyn oluşturdu. Veriler pearson korelasyon katsayısı analizi, t testi, test-tekrar test analizi, cronbach alfa katsayısı, Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) testi, bartlett küresellik testi ve açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile değerlendirildi. Bulgular: Literatür bilgileri doğrultusunda engelli çocuğa sahip ailelerin sosyal destek algısını değerlendirmek için 43 maddelik dörtlü likert tipte madde havuzu oluşturuldu. 10 uzmandan alınan görüşler sonrasında ölçeğin ön çalışması 40 maddelik form ile gerçekleştirildi (n:72). Ölçeğin geçerliğini saptamak için içerik-kapsam geçerliğine bakıldı ve madde sayısı 30’a indirildi. Ölçeğin yapı geçerliğinde KMO değeri 0.914, Bartlett küresellik testi sonucu 6134.241 bulundu. Her iki analiz sonucunun p=0.001 önem düzeyinde anlamlı olduğu saptandı. Madde toplam puan korelasyonunun %40’ın altında olan madde olmadığı, faktör analizi sonucuna göre, 24 maddelik formun 4 faktör altında toplandığı, açıklayıcılık katsayısının %62.33 olduğu görüldü. Cronbach’s alfa değerleri incelendiğinde; Takdir desteği alt boyutu (10 madde) 0.918, Bilgisel destek alt boyutu (7 madde) 0.869, Duygusal destek alt boyutunda (4 madde) 0.818 ve Beraberlik desteği alt boyutu (3 madde) 0.785’tir. Toplam ölçek 24 madde Cronbach’s alfa değeri 0.944 olup ölçek yüksek derecede güvenilir olarak saptandı. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre; RMSEA uyum ölçütü 0.100 ve diğer uyum ölçütlerinden NFI, NNFI, CFI, IFI, RFI ve SRMR ölçütleri kabul edilebilir ve iyi uyum göstermektedir (p=0.001; p<0.01). Sonuç: Ölçeğinin Cronbach’s alfa değeri 0.944, KMO değeri 0.914, Bartlett Küresellik Testi 6134.241 ve p<0.001, Açıklayıcılık katsayısı %62.33 olduğu görüldü. Elde edilen sonuçlara göre, geliştirilen ölçek engelli çocuk aileleri için mükemmel derecede geçerli ve güvenilirdir.Keywords
Aileden aileye destek algısı ölçeği, engelli çocuk aileleri, sosyal destek

References

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri