Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SPOR SEYİRCİLERİNDE SALDIRGANLIK
(AGGRESSION IN SPORTS SPECTATORS )

Author : Alparslan Gazi AYKIN  ; Mahmut KARTEPE  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 138-153
    


Summary

Bu çalışmada temel amaç, spor seyircilerinde cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, gelir durumu, müsabakayı kiminle izlemeyi tercih ettiği, spor yapma durumu, haftalık spor yapma sıklığı,kaç yıldır spor yaptığı ve spor türü değişkenlerine göre saldırganlık düzeylerindeki farklılıkların incelenmesidir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 2023 yılında Mersin/Tarsus bölgesinde ikamet eden seyirciler, örneklemini ise bu seyirciler içerisinden seçilen gönüllü 300 spor seyircisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişilerin, kişisel bilgilerini ortaya koyan 10 soruluk kişisel bilgi formu ve Buss ve Perry (1992) tarafından geliştirilen, Demirtaş Madran(2013) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılan “Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma betimsel bir araştırma olup, anket sonuçları SPSS paket programında değerlendirilirken, %95 güven aralığında, p<0,05 düzeyinde anlamlılık aranmıştır. Verilerin dağılımına ilişkin Skewness-Kurtosis (Çarpıklık ve Basıklık) değerleri incelenmiştir. İkili grupların analizinde Bağımsız Örneklem T-Testi, ikiden çok değişkene sahip grupların analizinde ise Tek Yönlü Anova Testi kullanılmıştır. İstatistiksel olarak hangi gruplar arasında fark olduğunu belirlemek içinse Post Hoc testlerden LSD (Least Significant Difference) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Tarsus ilçesindeki spor seyircileri arasında cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, gelir düzeyi, müsabakayı kiminle izledikleri, kaç yıldır spor yaptığı değişkenlerinde anlamlı farklar gözlenmiştir (p<0,05). Bununla birlikte spor yapma durumu ve spor yapma sıklığı değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir.Keywords
Spor, Seyirci, Saldırganlık

Abstract

The main purpose of this study is to examine the differences in the levels of aggression in sports spectators according to gender, age, marital status, educational status, income status, with whom they prefer to watch the competition, sports playing status, weekly sports frequency, how many years they have been doing sports and sports type variables. The study was conducted using the general survey model from quantitative research methods. The population of the study consists of spectators residing in Mersin/Tarsus region in 2023, and the sample consists of 300 voluntary sports spectators selected from these spectators. As a data collection tool, a 10-question personal information form revealing personal information and the "Buss-Perry Aggression Scale" developed by Buss and Perry (1992) and adapted into Turkish by Demirtaş Madran (2013) and validity and reliability studies were used. The research is a descriptive research and while the survey results were evaluated in the SPSS package program, significance was sought at 95% confidence interval and p<0.05 level. Skewness-Kurtosis (Skewness and Kurtosis) values regarding the distribution of the data were analyzed. Independent Sample T-Test was used in the analysis of paired groups and One-Way Anova Test was used in the analysis of groups with more than two variables. LSD (Least Significant Difference), one of the Post Hoc tests, was used to determine which groups were statistically different. As a result of the research, significant differences were observed among the sports spectators in Tarsus district in the variables of gender, age, marital status, educational status, income level, with whom they watched the competition, and how many years they have been doing sports (p<0.05). However, no statistically significant difference was found according to the variables of sporting status and sporting frequency.Keywords
Sport, Spectator, Aggression

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri