Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLÂHÎ HİTAP-KOLEKTİF ALT ŞUUR İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP OF THE DIVINE ADDRESS AND THE COLLECTIVE SUBCONSCIOUS )

Author : Mazhar DÜNDAR  & Fethi DEMİR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 16
Page : 765-771
739    469


Summary

İlâhî hitap, hem muhteva hem de iletişim biçimi olarak duyular ötesi, metafizik bir nitelik arz etmektedir. Bu sebeple Yüce Allah, hitabını insanlar arasından seçtiği peygamberler aracılığıyla ulaştırmıştır. Vahiy kelimesi; kalbe bir şeyi ilka etmek, ilhamda bulunmak, emir vermek, gizlice fısıldamak ve telkinde bulunmak gibi manalara gelmektedir. Bu kelime, kavramsal olarak, şuurlu ve bilgi yoğunluklu bir hitap sürecidir. Bilgi ve emir aktarımı, bilişsel bir transfer olgusudur. Kolektif alt-şuur ise, İlâhî hitabın mahiyetini açıklamaya yönelik oldukça modern bir yaklaşım tarzıdır. Watt’a göre İlâhî hitap, Tanrı ile peygamberler arasındaki bir irtibat hadisesi olup, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâmiyet gibi üç Tanrısal dinin temelini oluşturan bir unsur mahiyetindedir. Bununla beraber Watt, farklı bir yaklaşım sergilemekte ve İlâhî hitabın inzalini modern bir anlayışla açıklamaya çalışmaktadır. Yani ona göre üç büyük İlâhî dinin vahiy tecrübeleri, kolektif alt-şuurdan kaynaklanmaktadır. Peygamberler yaşamış oldukları tecrübeler neticesinde, bazı sözleri kalplerinde veya şuurlarında duymuşlardır. Modern düşünce, bu ifadelerin, peygamberlerin şuurlarına veya kalplerine ulaşmasını kolektif alt-şuur vesilesiyle izah etmeye çalışır. Yani kolektif alt-şuur fikrinde, yaratıcı bir unsurun varlığı kabul edilmekte ancak bu yaratıcı unsur, kolektif alt-şuuru İlâhî hitabın kaynağı kılmaktadır. İlâhî hitap tecellilerinin, toplumun taleplerini, beklenti ve ihtiyaçlarını, değişim ve gelişimlerini dikkate aldığını söyleyebiliriz. Toplumun gücünü, fizyolojisini, kültürünü, dikkate alarak, aracı melek vasıtasıyla peygamberlere bildirilmektedir. Ancak vahiy hadisesi İlâhî bir etkinliktir. O halde İlâhî hitabın muhtevalarını, kolektif alt-şuurdan şuur seviyesine yükselen bilgiler olarak görmek pek isabetli değildir.Keywords
İlahi Hitap, Ruh, Vahiy, Kolektif Alt Şuur

Abstract

The divine address is a metaphysical quality that is beyond the senses, both as content and as a form of communication. For this reason, Allah Almighty has delivered his address through the prophets chosen among the people. The word Revelation; It is meant to give something to the heart, inspire, give orders, secretly whisper and suggest. This word, conceptually, is an appeal process that is conscious and knowledge-intensive. The collective subconscious is a very modern approach to explaining the nature of the Divine address. According to Watts, the Divine address is a connection between God and the prophets and constitutes the basis of three divine religions such as Judaism, Christianity and Islam. However, Watt takes a different approach and tries to explain the descent of the Divine address in a modern way. In other words, the revelation experiences of the three great Divine religions, for him, stem from the collective subconscious. As a result of their experiences, the prophets heard some words in their hearts or consciousness. Modern thought tries to explain the access of these expressions to the consciousness or the hearts of the prophets on the occasion of collective subconsciousness. In other words, in the idea of collective subconsciousness, the existence of a creative element is accepted, but this creative element makes collective subconsciousness the source of the Divine address. We can say that divine addressing manifestations take into account the demands, expectations and needs of the society, their change and development. Taking into account the power, physiology, and culture of society, it is communicated to the prophets through the intermediary angel. However, the revelation incident is a divine activity. Therefore, it is not right to see the contents of the Divine address as information that rises from the collective sub-consciousness to the level of consciousness. In this report, the relationship between divine address and collective subconsciousness will be discussed and evaluated.Keywords
Divine Address, Spirit, Revelation, Collective Subconsciousness

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri