Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİYASİ LİDER ODAKLI SEÇMEN DAVRANIŞININ “ADAY” BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: 2019 YEREL SEÇİMLERİ KARAMAN İLİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
(POLITICAL LEADERSHIP AS A DETERMINATIVE FACTOR AND VOTER BEHAVIOR: AN AREA RESEARCH ON THE PROVINCE OF KARAMAN (IN TURKEY) LOCAL ELECTION RESULTS )

Author : Fatma OKUR ÇAKICI  & Taylan Can DOĞANAY  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 17
Page : 782-792
620    351


Summary

Lider kelimesi, Anglo-Sakson kökenli bir kelimedir. Orijini itibariyle 900’lü yıllarda leden, laudan kelimelerinden türeyen leader“seyahate gitmek, seyahat etmeye neden olmak” anlamlarını ifade etmektedir. 14. Yüzyıl’da ise “öncülük” anlamını ifade etmeye başlamıştır. Kelimenin köken bağlamı özellikle keşifler, uzun gemi seyahatleri ve bunlara neden olan sosyo-ekonomik nedenleri kapsamıştır. 15. ve 16. Yüzyıllarda alt sınıfların nobran ve normları dışlayan aykırı/farklı davranışlarıyla pejoratif bir kullanıma dönüşen lider kelimesi, kavramsal niteliğine 20. Yüzyıl’da siyasal ve toplumsal kriz dönemlerinde ulaşmıştır. Özellikle Avrupa’da yükselen sağ ideolojilerin örgütlü kitleleri ve karizmatik siyasi lideri tipi, liderliğin inançsal ve siyasal bağlamlara oturtulmasını sağlamıştır. Liderlik bir olgu olarak incelenmeye de 20. Yüzyıl itibariyle bu olaylar silsilesiyle birlikte değer görülmüştür. Liderliğin bir olgu olarak yeri ise toplumsal yaşamın varlığından itibaren söz konusudur. Bu bağlamda hiyerarşinin mevcut olduğu her durum liderliği meydana getirmektedir. Siyasal liderlik ise durum ve koşullar bağlamında, gerçek dünyada önemli siyasal sonuçları etkileyen, beklenmedik şekilde önemli toplumsal, siyasi sorumlulukları üstlenen, kişisel stilleri/özellikleri ve eğilimleri olan bireylerin sergiledikleri roldür. Bu çalışmada, siyasi liderliğin belirleyici faktör olarak seçmen davranışını etkilediği yönündeki kuramsal yaklaşım üzerinden üç farklı boyut içeren bir model ile araştırma konusu değerlendirilmektedir. a) Başarılı liderin enerji, kararlılık ve karizma gibi belirli kişisel özelliklerini paylaşma eğiliminde olduğunu varsayan “lider özelliği”, b) başarılı liderin siyasi bağlam için en uygun kişisel özelliklere sahip olduğunu varsayan “lider-durum eşleşmesi” c) başarılı liderin uyarıcı özellikleriyle seçmenlerin algılarıyla tutarlı olduğunu varsayan “lider-seçmen eşleşmesi” bu modelin üç ana boyutudur. Araştırma sürecinde 2019 Türkiye Yerel Seçimleri sonucunda Karaman ili özeline odaklanılmıştır. Karaman il merkezinde bulunan tüm mahalleler (63 mahalle) araştırmanın sahası olarak tanımlanmıştır. Örneklem olabildiğince geniş tutulmuş ancak 400 kişilik hedef kitlenin %33’ünden sağlıklı ham veriye ulaşılabilmiştir. Hedef kitleye yönelik veri edinme tekniği olarak anket uygulanmıştır. Demografik verilere ulaşılabilir soruların yanı sıra net cevaplar edinilecek yapılandırılmış ve açık uçlu sorular sorulmuştur. Elde edinilen verilerin analizinde ise SPSS programından yararlanılarak betimsel istatistik kullanılmıştır.Keywords
Liderlik, Siyasi Liderlik, Yerel Seçimler, Seçmen Davranışı

Abstract

The leader as a word is Anglo Saxon origin. İn the 10th century, it had been derived from the laudan word. At that time the leader had beed used to meaning of travelling and causing travel. Esspecially the word causing draws attention. Afterward, the leader expressed the meaning of the Pioneer in the 14th century. As seen the context of the word’s origin includes social and economi causes which eafected the long voyages and discoveries. But, the leader word which turned into using pejorative about that different behaviors of the subclasses which exclude norms in the 15th and 16th centuries, reached its conceptual quality during the perionds of political and social crisis in the 20th century. Especially, the organized masses and charismatic political leader of the right-wing ideologies which been powerful in Europe, has established the leadership in the religious and political context. Thence, leadership as a phenomenon has been considered worthy investigated since 20th century. On the other hand political leadership is the role which has by the individuals who are affect important political consequences in the political world, undertake unexpectedly important social and political responsibilities and have personal styles/characteristcs and trends. In this aspect that political leadership is always created by every situation in which exist hierarchy. In this study, political leadership is seen as a determining factor which effect on the voter behavior. And through the theoretical approach that political leadership effect on the voter behavior, Winter’s triple model depicts three dimensions these are leader appeal, leader and situation matching, leader and voter/follwer matching. a) According to leader appeal, the successful leader has certain personal characteristics such as energy, determination, charisma and shares this features with the social environment. b) Leader and situation matching assume that successful leader’s characteristics is the optimal for the political context. c) Leader and voter matching assume that the successful leader’s characteristics as a stimulant effect are consistent with voters’ perception. This study, research has focused on Turkey’s Local Election 2019 Results in Karaman city during research. All neighborhoods in the city center of Karaman (63 neighborhoods) were defined as the site of study. The sample was considered as wide as possible. However, 33% of the target population of 400 people had could be able accepted the source of healthy raw data. The survey as a data acquisition technique was used for the target population and structured questions and open-ended questions were asked questions to get data. Finally, the descriptive statistic were apply by using SPSS program in the analysis of the obtained data.Keywords
Leadership, Political Leadership, Local Elections, Voter Behavior

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri