Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİYASAL FELSEFE VE DÜŞÜNCELER AÇISIDAN SOSYAL BİLİMLER, KAPİTALİZM VE BATI’NIN BATILAŞMASI
(FROM THE POINT OF VIEW OF POLITICAL PHILOSOPHY AND THOUGHTS SOCIAL SCIENCES, CAPITALISM AND THE WESTERNIZATION OF THE WEST )

Author : İdiris Demirel    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 12-25
    


Summary

Sosyal bilimler bir modern - bilimsel bilgi yapısıdır. Kapitalizm, daha ziyade iktisadı çağrıştıran ve fakat iktisadî yönlerin dışında toplumsal ve siyasal içerimleri de bulunan bir sistemdir. Batı’nın Batılaşması ise hem Batı’nın kendisi için hem de Batı-dışı dünyanın Batılaşma arzu ve politikaları için önem taşıyan bir süreçtir. Modern bir bilgi yapısı olarak sosyal bilimlerin aşağı yukarı iki yüz yıllık bir mazisi vardır. Kapitalizm, küreselleşme yönelimiyle ve modern vasfıyla beş altı asırlık bir tarihe sahiptir. Batı’nın Batı’laşmasına gelindiğinde ise o, bir bakıma olmuş bitmiş bir vakıa iken, diğer taraftan el’an olmaya devam eden bir tarihî ve cari gerçekliktir. Bu çalışmanın amacı sosyal bilimler, kapitalizm ve Batı’nın Batılaşması olgularını bir arada değerlendirebilmektir. Anılan süreç ve yapılar, siyasal felsefe ve düşünceler açısından nasıl mütalaa edilebilir, irdelenmek istenen temel problematik budur. Çalışmaya yöntem açısından bakıldığında, belgesel araştırma yapılmıştır. Niceliksel değil, niteliksel bir yaklaşım benimsenmiştir. Ortaya çıkacak bulguların daha sonra gerçekleştirilecek benzeri çalışmaları ivmelendirebilecek nitelikte bulgular olması hedeflenmiştir.Keywords
Batı, Batılaşma, Kapitalizm, Siyasal, Sosyal Bilimler

Abstract

Social sciences is a structure of modern-scientific knowledge. Capitalism, rather, is a system that evokes economics, but also has social and political implications other than economic aspects. The Westernization of the West is a process that is important both for the West itself and for the Westernization desires and policies of the non-Western world. As a Modern knowledge structure, social sciences have a history of about two hundred years. Capitalism has a history of five or six centuries with its globalisation orientation and modern character. As for the Westernization of the West, it is, in a way, a finished phenomenon. On the other hand, it is a historical and current reality that still exists. The aim of this study is to evaluate the phenomena of social sciences, capitalism and Westernization of the West together. How the processes and structures mentioned can be considered in terms of political philosophy and thoughts, this is the main problematic to be examined. From the point of view of the study method, documentary research has been conducted. A qualitative approach, not quantitative, has been adopted. It is aimed that the findings that will be revealed will be findings that can accelerate similar studies that will be carried out later.Keywords
The West, Westernization, Capitalism, Political, Social Sciences

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mart sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mart tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.

     Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri