Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA SANAT ETKİSİ VE MUSİKİDE HİZMETKÂR LİDERLER: CAVİT ERSOY VE HÜSEYİN ERBAY ÖRNEĞİ
(ART EFFECT IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND SERVANT LEADERS IN MUSIC: EXAMPLE OF CAVIT ERSOY AND HUSEYIN ERBAY )

Author : Suzan Urgan    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 51-65
    


Summary

Amaç: Sanatsal faaliyetler örgütsel alanda bireylerin motivasyonunu arttıran etkilerle ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı hizmetkâr liderler aracılığıyla oluşturulan sanatsal faaliyetlerin örgütsel alandaki katkısını ortaya çıkarmaktır. Yöntem: Türk Sanat Müziği alanında yapmış oldukları çalışmalarla isimlerini duyurmuş olan şef, bestekâr ve sanatçı Cavit Ersoy ve Hüseyin Erbay araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Her iki sanatçıya yarı yapılandırılmış açık uçlu görüşme soruları hazırlanarak yöneltilmiştir. Toplanan verilere fenomenolojik yöntemle NVİVO 12 programı kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. Bulgular: Elde edilen ilk bulguya göre her iki sanatçı, yapmış oldukları faaliyetleri kendi hizmetkâr liderlik özellikleri ile gerçekleştirmektedir. Her ikisinde de hizmetkâr liderliğin tüm özelliklerinin bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Araştırmanın diğer sonucu, her iki sanatçının uzun mesleki yaşamları süresince, Türk sanat müziği ile meşgul olan bireylerin bu faaliyetlerinden mutlu oldukları ve bu durumu kendi örgütsel alanlarına yansıttıklarını görmeleridir. Tartışma: Araştırma bulgularına göre sanatsal faaliyetlere katılan farklı mesleklere sahip bireyler kendi kimliklerinden sıyrılarak, müziğin birleştirici gücü ile bir araya gelmektedir. Sanatsal faaliyetlere katılan çalışanların, lider sanatçılardan güçlü bir destek aldığı, aldıkları bu gücü kendi örgütsel yaşamlarında bir sinerjiyle kullandıkları görülmektedir. Örgütsel alana yansıyan bu sinerji işletmeler için olumlu çıktılara neden olmaktadır. Bu nedenle işletmelerin çalışanlarının sanatsal faaliyetlere katılımını desteklemeleri önem arz etmektedirKeywords
: Hizmetkâr Lider, Örgütsel Davranış, Türk Sanat Müziği.

Abstract

ABSTRACT Objective: Artistic activities emerge with effects that increase the motivation of individuals in the organizational field. The objective of this research is to reveal the contribution of artistic activities created through servant leaders in the organizational field. Method: Chef, composer and artist Cavit Ersoy and Huseyin Erbay, who have made their names known through their work in the field of Turkish Art Music, are the sample of the research. Semi-structured open-ended interview questions were prepared and directed to both artists. Content analysis was performed on the collected data by using the phenomenological method, NVIVO 12 program. Findings: According to the first finding, both artists perform their activities with their own servant leadership characteristics. It was revealed that both had all the characteristics of servant leadership. The other result of the research is that both artists, who are busy with Turkish art music, are happy with their activities and reflect this situation in their organizational fields during their long professional lives. Discussion: According to the research findings, individuals with different professions participating in artistic activities are stripped of their own identity and come together with the unifying power of music. It is observed that the employees participating in artistic activities receive strong support from leading artists and use this power with a synergy in their organizational lives. This synergy reflected in the organizational field causes positive outcomes for businesses. For this reason, it is important to support the employees' participation in artistic activitiesKeywords
Servant Leader, Organizational Behavior, Turkish Art Music.

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri