Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PANDEMİ SÜRECİNDE OKULDA YÜZYÜZE EĞİTİM VEREN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN KAYGI DÜZEYİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)
(THE ANXIETY LEVEL OF PRESCHOOL TEACHERS TEACHING FACE-TO-FACE AT SCHOOL DURING THE PANDEMIC PROCESS (CITY OF ANKARA SAMPLING) )

Author : Işıl YAMAN BAYDAR  ; Devrim Koçer  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 131-140
    


Summary

Araştırmanın amacı; “Pandemi sürecinde okulda yüz yüze eğitim veren okul öncesi öğretmenlerin kaygı düzeyini incelemektir. Araştırmanın evrenini 2020-2021 öğretim yılında Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı bağımsız anaokulları, ilköğretim bünyesinde bulunan anasınıfları ve ortaokul bünyesinde bulunan anasınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu, evren içinden ulaşılabilen Ankara il merkezindeki 163 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Kişisel Bilgi Formu” ile Spielberger’in Durumluk Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Yapılan veri çözümlemesi sonucunda, durumluk kaygı puanı en düşük 22, en yüksek 59 olarak gözlenirken, okul öncesi öğretmenlerin durumluk kaygı genel puan ortalaması 44.56 ve standart sapması 6,68 olarak gözlenmiştir. Okul öncesi öğretmenlerin %14.1’i düşük, %72,4’ü orta ve %13.5’i yüksek durumluk kaygı düzeyine sahiptir. Okul öncesi öğretmenlerin medeni durum, yaş, kıdem ve okula gelme durumuna göre durumluk kaygı düzeyleri arasında manidar bir farklılık görülmemiştir. Buna karşın, okul öncesi öğretmenlerin görev yaptığı okul türüne göre durumluk kaygı düzeyleri arasında manidar bir farklılık görülmüştür (p<0,05). Bu fark ortaokula bağlı anasınıfında çalışan okul öncesi öğretmenleri ile ilkokula bağlı anasınıfında çalışan okulöncesi öğretmenlerinde kaynaklanmaktadır.Keywords
Okul Öncesi öğretmenleri, kaygı, pandemi

Abstract

The purpose of the research is to investigate the anxiety level of preschool teachers teaching face-to-face at school during the pandemic process. The population of the study was made up of preschool teachers working in the independent kindergartens acting under the Ministry of Education, the kindergartens acting under primary education and also the ones acting under secondary education in 2020-2021 academic year in the city of Ankara. The working group of the study was made up of 163 preschool teachers who were contacted within the population in the city centre of Ankara. As a data collection tool, “Personal Information Form” and Spielberger’s State-Trait Anxiety Scale” were used. At the end of the data analysis, it was found that the lowest state-trait anxiety score was 22 while the highest one was 59 and that 14.1% of the preschool teachers had the low state-trait anxiety level, 72.4% had medium state-trait anxiety level and 13.5% had high state-trait anxiety level. No significant difference was found between the state-trait anxiety levels of the preschool teachers in terms of the marital status, age, professional experience and visiting school. Nevertheless, a significant difference was found between the state-trait anxiety levels of the preschool teachers in terms of the school type they work for (p<0.05). This difference results from the preschool teachers working in the kindergartens acting under secondary education and those working in the kindergartens acting under primary education.Keywords
Preschool teachers, anxiety, pandemic

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri