Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“Significance of Art and Music the Theological, Political, and Philosophical Movement Called as the Long Reformation.”
(“Significance of Art and Music the Theological, Political, and Philosophical Movement Called as the Long Reformation.” )

Author : Ananda Majumdar    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 26
Page : 50-58
    


Summary

Ruhsal ve fiziksel dünya aracılığıyla deneyimin insan yorumunun derinliğini ölçen insan özlemleri ve duyguları için en derin olanı müzik ve sanatın ifadesidir. Batı'daki sanat ve müzik, tarzlar ve dekoratif tasarımdır ve Batı düşüncelerinin modern öncesi dönemden post-modern döneme doğru ilerlemesidir. Güzel imge ve sonsuzluk yoluyla özlem duyan bir arzudur. Avrupa'da Protestan Reformu olarak bilinen teolojik, politik ve felsefi yolun hareketinde sanat ve müziğin önemi büyüktür. Sanatta Rembrandt van Rijn (1606-1669) ve müzikte Johan Sebastian Bach (1685-1750) Batı güzel sanatlar tarihindeki iki büyük isimdir. Sebastian ve Rembrandt gibi cinlerin keşfi teoloji, düşünceler ve uygulamadaki Reformun sonucuydu. Batı Avrupa'da reform fikrinin başlangıcından itibaren kilise alanı içinde müzik ve sanat vardı. Müzik ve sanat, kilise kurumunun kızı olarak kilise tarafından pedagojik bir yaklaşım olarak kampanya yürüttü, finanse edildi ve teşvik edildi. Reformasyon sırasında Katolikler, Protestan hareketine sanat ve müzik yoluyla kendi aristokratik silahları veya Karşı Reform olarak cevap verdiler; dokunulmaz Katolik geleneğinde kök salmıştır. Sanat ve müzik, insanları değer, mit, vaaz, tiyatro ve diğer tüm sanatlarla ahlak ve kurtuluşa yönlendirecek ve onları Protestanlıktan koruyacak bir sürü olarak halkın dili, sembolleri, ruhu ve düşünceleriydi. Hans Rookmaaker'a göre sanat, Karşı-Reform gibi başlangıçlara uygun bir ortamda kaslı, süper insanlardan oluşan bir dünyayı tasvir ederek tanımlandı. Protestan ve Katolik cemaati arasında Reformasyon ve Karşı Reformasyon ile sanatsal hareket, klasik kaynakların yeniden doğuşunu ve hümanizmin yeniden dirilişini temsil eden bir Rönesans sembolü idi. Paul Henry Lang'a göre, Rönesans'ın sanat formu aristokrattı, öğrenilmişken, Reformasyon, Tanrı ile doğrudan erişim yoluyla Tanrı ile ilahi bağlantıyla ilgiliydi. Rookmaaker, Hollandalı sanatçıların yaratığı yüceltmeden dünyayı ve hayatı gerçekçi bir şekilde resmettiklerini anlattı. Makalenin amacı, Protestanların reformasyon öyküsünü ve Katolik cemaatinin karşılığını bilmektir. Makalenin sonucu, erken modern Avrupa'nın krizini reform ve bunun Avrupa toplumuna yansıması yoluyla gerçekleştirmektir. Metodoloji, kitaplar, web siteleri ve akademik dergiler olan belgesel analiz ile yapılmıştır. Metodolojiyi ayrıca kelimelerin denemesi olan nitel bir yaklaşım izledi. Özellik sorusu, müziğin 16. yüzyılda çeşitli bilim adamlarının görüşlerinde ne kadar önemli olduğudur?Keywords
Protestanlık; Lutheranism; Kalvinistler; Alman Kültürü ve Eğitimi; Yerel; Sanat ve Müzik.

Abstract

The expression of music and art is the most profound for the human longings and emotions, which has measured the depths of human interpretation of experience through the spiritual and physical world. The art and music in the West are styles and decorative design, and a progression of western thoughts from pre-modern to post-modern period. It is a yearning desire through beautiful image and eternality. The significance of art and music during the movement of theological, political, and philosophical way, which was known as Protestant Reformation in Europe, is great. Rembrandt van Rijn (1606-1669) in art and Johan Sebastian Bach (1685-1750) in music are two great names in the history of Western fine arts. The exploration of genii like Sebastian and Rembrandt was the result of the Reformation in theology, thoughts, and practice. Music and art existed within the realm of the church from the beginning of the idea of reformation in Western Europe. Music and art were campaigned, financed, and encouraged as a pedagogical approach by the church as a daughter of church institution. During the reformation Catholics answered to the Protestant movement through art and music as their aristocratic weapon or as Counter-Reformation; that has been rooted in the inviolable tradition of Catholicism. Art and music were language, symbols, spirit, and thoughts of the people as a flock that would direct people into morality and salvation by value, myth, sermons, drama and by all other arts and to protect them from Protestantism. According to Hans Rookmaaker, art was described by portraying a world of superhumans, muscular within an environment fitting for such begins as Counter-Reformation. The artistic movement with the Reformation and Counter-Reformation between Protestant and Catholic community was a symbol of Renaissance that had represented the rebirth of classical sources and a resurgence of humanism. According to Paul Henry Lang, the art form of the Renaissance was aristocratic, learned, while the Reformation was concerned with divine connection with God through direct access with the Lord. Rookmaaker described that the Dutch artists painted the world and life realistically without glorifying the creature. The objective of the article is to know the story of reformation by the Protestants and its counter by the Catholic community. The outcome of the article is to realize the crisis of early modern Europe through reformation and its reflection in European society. The methodology has been done by documentary analysis which is books, websites, and academic journals. The methodology has been also followed by a qualitative approach which is the essay of words. The feature question is how music was important in several views of scholars during the 16th century?Keywords
Protestantism; Lutheranism; Calvinists; German Culture and Education; Vernacular; Art and Music.

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri