Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GELENEKSEL KİLİM DOKUMA SANATI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
(TRADITIONAL RUG WEAVING ART: THE EXAMPLE OF GAZIANTEP )

Author : Nadire Karademir  ; Feray Topcu  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 1-25
    


Summary

Kültürel miras, bir toplumun ortak paydasını oluşturan maddi ve manevi unsurlardan meydana gelen değerler bütünü ve bir ulusun kültürel, tarihi ve coğrafi kimliğinin değerli bir taşıyıcısıdır. Bu kapsamda somut olmayan kültürel miras varlıkları arasında önemli bir yere sahip olan el sanatları geleneği günümüz kentlerinde yaşatılmaya çalışılan geleneksel halk kültürünün son halkası niteliğindedir. Geleneksel el sanatlarının başta turizm sektörü olmak üzere birçok alanda kullanılması, bir kültürün varlığını sürdürebilmesi ve karakteristik yapısını gelecek nesillere aktarabilmesi noktasında önemli bir etken ve yöntemdir. Özellikle son yüzyılda ileri boyutlara ulaşan tek düze üretim ve tüketim çılgınlığı bu değerlerin yok olma tehlikesi ile baş başa kalmasına neden olmuştur. Bu noktada kentlerde varlığını koruyabilmiş geleneksel el sanatlarının hassasiyetle korunması, potansiyelinin ön plana çıkarılması önemli ve üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmiştir. Çalışma Gaziantep’te somut olmayan kültürel miras varlıklarından biri olarak kabul edilen geleneksel el sanatlarının coğrafi ve kültürel anlamda önemli birer yansıtıcı ve aktarıcı olduğunu ifade edebilmek, özelde kilim dokumacılığının kültürel miras turizmi açısından varlığını ve potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Dolayısıyla geleneksel kilim dokumacılığı konusunda farkındalık yaratılmak istenmiştir. Bu sanatın korunması, gelecek nesillere aktarılması ve kültür turizmi açısında potansiyelinin vurgulanması için kentte bu sanatı devam ettiren 7 kilim dokuma ustasıyla Mart-Haziran 2021 tarihleri arasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile mülakatlar yapılmış, katılımcıların ifadeleri tablolar haline getirilmiştir. Oluşturulan tablolar neden-sonuç ilişkisi dâhilinde ele alınarak içerikleri değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde Gaziantep’te kilim dokuma sanatının kültürel miras varlıkları arasında Antep kültürünü yansıtan önemli bir değer olduğu, son yıllarda artan seri üretim nedeniyle unutulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı, fakat yine de kültür turizmi için yüksek bir potansiyele sahip olduğu ve kente gelen turistlerin dikkatini çektiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu sanatın devamlığının sağlanması konusunda yerel yönetimlerin ve halk eğitim merkezlerinin önemli bir rol oynadığı belirlenerek önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Geleneksel Kilim Dokuma Sanatı, Kültürel Miras, Kültür Turizmi.

Abstract

Cultural heritage is a set of values consisting of material and spiritual elements that form the common denominator of a society and is a valuable carrier of a nation's cultural, historical and geographical identity. In this context, the tradition of handicrafts, which has an important place among the intangible cultural heritage assets, is the last link of the traditional folk culture that is tried to be kept alive in today's cities. The use of traditional handicrafts in many fields, especially in the tourism sector, is an important factor and method in terms of maintaining the existence of a culture and transferring its characteristic structure to future generations. Especially in the last century, the monotonous production and consumption frenzy that has reached advanced dimensions has caused these values to be in danger of extinction. At this point, the sensitive preservation of traditional handicrafts that have survived in cities and bringing their potential to the fore have become an important issue that needs to be emphasized. The study was carried out in order to express that traditional handicrafts, which are accepted as one of the intangible cultural heritage assets in Gaziantep, are an important reflector and transmitter in the geographical and cultural sense, and to reveal the existence and potential of rug weaving in terms of cultural heritage tourism in particular. Therefore, it was aimed to raise awareness about traditional rug weaving. In order to preserve this art, to transfer it to future generations and to emphasize its potential in terms of cultural tourism, interviews were conducted with 7 rug weaving masters who continue this art in the city between March-June 2021, using semi-structured interview technique, and the expressions of the participants were turned into tables. The tables created were handled within the cause-effect relationship and their contents were evaluated. As a result of the findings, it is seen that the art of rug weaving is an important value reflecting the Antep culture among the cultural heritage assets in Gaziantep, it faces the danger of being forgotten due to the increasing mass production in recent years, but it still has a high potential for cultural tourism and the tourists coming to the city found to be attracting attention. In addition, it has been determined that local governments and public education centers play an important role in ensuring the continuity of this art and suggestions have been made.Keywords
Traditional Rug Weaving Art, Cultural Heritage, Cultural Tourism.

Advanced Search


Announcements


  MAYIS SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.  TEMMUZ SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01Temmuz Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri