Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR KİTLE İLETİŞİM ARACI OLARAK SANATTA GAZETE İMGESİ
(NEWSPAPER IMAGE IN ART AS A MASS MEDIA )

Author : Nesli Tuğban YABAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 116-126
    


Summary

Sanat, insanların yaratıcılıklarını estetik unsurlara dışa vurdukları üretimleri ifade eden bir kavramdır. İnsanlık tarihiyle eş zamanlı bir geçmişe sahip olan görsel sanatlar, tarih boyunca etkinliğini hiç kaybetmeden insanları ve toplumları etkilemiş ve yönlendirmiştir. Bir kitle iletişim aracı olan gazete ise, insanları ve toplumları etkileme konusunda sanatla ortak paydada buluşan bir niteliğe sahiptir. Birincil amacı haber vermek olan gazetenin geçmişi M.Ö. 59 yılına, Antik Roma’ya kadar uzanmaktadır. Çok maliyetli olmayan bir kitle iletişim aracı olan gazete, güncel olanı kitlelere duyurmak amacıyla üretilmiş olsa da zaman içinde, varlığını koruyabilmek için maddi gücü elinde bulunduran kişi ya da kurumların, ideolojilerin ve iktidarların kontrolüne girmiştir. Aynı durum sanatsal üretimler için de geçerlidir. Sanat da tarih boyunca çoğunlukla seçkin bir sınıfın ya da iktidarların elinde, denetiminde ve onların desteğiyle varlığını sürdürmüştür. Bu çalışma sanat ve gazeteyi buluşturan farklı bir perspektife sahiptir ve tarihte sanat eserlerinin içerisinde bir imge olarak yer alan gazetelere odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı resimlerde yer alan gazete imgelerinin hangi amaçla resimlerde yer aldıklarını ortaya koymaktır. Resimlerde yer alan gazete imgeleri, betimsel analiz yöntemiyle ele alınacak ve resimlerin bağlamı çerçevesinde değerlendirileceklerdir. İçerisinde görsel bir unsur olarak gazete imgesi barındıran on adet resim çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Sanat eserlerinde gazete imgesinin kullanılması, eserlerin ait oldukları dönemin sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerine hizmet ettiğini göstermektedir. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular, bir disiplin olarak sanatın iletişimi, iletişimin de sanatı karşılıklı olarak beslediğini ortaya koymaktadır.Keywords
İmge, Gazete, Sanat, Resim, Kitle İletişim

Abstract

Art is a notion that expresses the productions of people to express their creativity with aesthetic elements. Visual arts which have a simultaneous past with the history of humanity have influenced and directed people and societies throughout history without losing their effectiveness. Newspaper which is a mass media has a quality that meets the common ground with art in terms of influencing people and societies. The primary purpose of the newspaper is to inform and its history dates back to 59 BC, Ancient Rome. Although the newspaper is a low cost communication media and is printed to announce the actual to the masses; over time, it came under the control of people or institutions, ideologies and powers in order to maintain its existence. The same situation is also viable for art works. Art has continued to exist in the control and support of an elite class or governments throughout history. This study has a different perspective that brings together art and newspaper, and focuses on newspapers as an image in art works in history. The aim of the study is to reveal for what purpose of the newspaper images includes in paintings. The newspaper images in the paintings will be handled with the descriptive analysis method and evaluated within the context of the paintings. The selected ten paintings which contain newspaper images as a visual element constitute the scope of the study. The use of newspaper image in art works indicates that they attend the social, economic and cultural dynamics of the period they belong to. The results of the study reveal that art as a discipline raises communication and communication mutually raises art.Keywords
Image, Newspaper, Art, Painting, Mass Media

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri