Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR HABER METNİNİN İDEOLOJİK ANALİZİ: “BİR ANLIK GAFLETE DÜŞTÜM, PİŞMANIM”
( IDEOLOGICAL ANALYSIS OF A NEWS TEXT: “I WAS MOMENTARILY MISTAKEN, I REGRET” )

Author : Özge GÜVEN AKDOĞAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 127-139
    


Summary

Stuart Hall ve Kültürel Çalışmalar yaklaşımı, toplumsal formasyondaki güç ve iktidar ilişkileri ve ideoloji kavramsallaştırmasını teorik bir miras çerçevesinde ortaya koymakta; sosyal teorinin özellikle feminizm ve ırk meselesi ile kesintiye uğratılabilecek alanında, kişisel olanın politik olduğu, iktidarın salt sınıf çelişkisinden kaynaklanmayan toplumsal cinsiyet, cinsellik, ırk alanında tahakküm altına alınan ve alınmayan konumlar içerisinde biçimlendiğine vurgu yapmaktadır. Kültürel çalışmalar yaklaşımında kültür politikalarını incelemek ve kültürün politikleştirilmesinde ırk ve toplumsal cinsiyet meselesini gündeme getirmek önemli bir politik mücadele alanıdır. Toplumdaki egemen ideolojilerin üretimi ve yeniden üretiminin ele alınıp incelenmesinde medya metinleri temel göstergeler olmaktadır. Bu çalışmada, anlamın üretimi ve tüketimi ideoloji bağlamında incelenmektedir. Egemen ideolojinin üretiminde egemen söylem yapılarının metne nasıl iliştirildiğine, metinde nasıl yapılandırıldığına ve alımlayanın bu söylemi nasıl yeniden ürettiğine ya da kendi direniş kültürünü/dilini nasıl yarattığına bakılmaktadır. Ardından da toplumsal düzende medya metni aracılığıyla üretilen söylemin okuyucu tarafından ne şekillerde alımlandığı araştırılmaktadır. Böylelikle, haberdeki ideolojinin söylemsel çözümlemesi, öznelerin hangi anlam yapıları/kodlar çerçevesinde çağrıldığı ve bu hegemonik yapıya eklemlenmenin olup olmadığı/nasıl olduğu dilsel ifadelerden yola çıkılarak ortaya konacaktır. Çalışmada, “Tecavüze Uğrayan Eşini Bıçaklayan Koca: ‘Bir Anlık Gaflete Düştüm, Pişmanım’” başlıklı haber metnindeki ideolojinin, okuyucu yorumlarını da içerdiğinden haberin üretim, tüketim ve yeniden üretim süreçlerini kapsayacak biçimde değerlendirmektedir. Söylemin alımlanmasına ilişkin Hall, başat-hegemonik okuma, müzakereci okuma, karşıt okuma biçiminde üç farklı okumadan söz etmektedir. Burada, izleyicinin, başat kod içinde mi yoksa ona karşıt ya da profesyonel kodların yanı sıra bazı karşıt yollarla da mı anlamlandırılmayı gerçekleştirdiği araştırılmaktadır. Sonuç olarak haber metni üzerinden kodlama ve kodaçımlama sürecinin bütününde, özneleri kuran söyleminin yanında eleştirel bir okumanın varlığı ortaya çıkmakta; ancak bu eleştirel okuma olaya ilişkin olmakta, olayın haber haline getirilirken egemen kodları yeniden üretmesine ilişkin değerlendirmeler içermemektedir.Keywords
Kültürel Çalışmaların teorik mirası, L. Althusser, S. Hall, J. Lacan, haber analizi, kodlama, kod açımlama.

Abstract

Stuart Hall and the Cultural Studies approach reveal the conceptualization of power and power relations and ideology in social formation within the framework of a theoretical legacy; She emphasizes that in the field of social theory, which can be interrupted by the issue of feminism and race, the personal is political, and the power is shaped within positions that are dominated and not dominated in the field of gender, sexuality and race, which do not originate from pure class conflict. Examining cultural policies in the cultural studies approach and bringing up the issue of race and gender in the politicization of culture is an important area of political struggle. Media texts are the main indicators in the production and reproduction of dominant ideologies in society. In this study, the production and consumption of meaning is examined in the context of ideology. In the production of the dominant ideology, it is examined how the dominant discourse structures are attached to the text, how they are structured in the text, and how the receiver reproduces this discourse or creates its own culture/language of resistance. Then, the ways in which the discourse produced through the media text in the social order is received by the reader is investigated. Thus, the discursive analysis of the ideology in the news will be revealed on the basis of linguistic expressions, within which meaning structures/codes the subjects are called, and whether/how the articulation to this hegemonic structure occurs. In the study, the ideology in the news text titled "I was Momentarily Mistaken, I Regret" is evaluated in a way that covers the production, consumption and reproduction processes of the news, as it also includes reader comments. Regarding the reception of discourse, Hall mentions three different readings in the form of dominant-hegemonic reading, deliberative reading, and counter reading. Here, it is investigated whether the viewer realizes meaning within the dominant code or in opposition to it, or in some opposing ways as well as professional codes. As a result, in the whole of the coding and decoding process over the news text, besides the discourse that establishes the subjects, the existence of a critical reading emerges; however, this critical reading is about the event and does not include evaluations regarding the reproduction of the dominant codes while making the news.Keywords
Theoretical legacy of Cultural Studies, L. Althusser, S. Hall, J. Lacan, news analysis, coding, decoding.

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri