Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSMANLI DEVLETİ’NDE İNSAN HAKLARI ALANINDA YAŞANAN DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(A EVALUATION ON TRANSFORMATION IN HUMAN RIGHTS IN THE OTTOMAN STATE )

Author : Nurettin BİLMEZ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 146-156
1634    1965


Summary

İnsan hakları, insan olmanın bir gereği olarak hemen her dönem önemini korumuştur. Birey ile devlet arasındaki ilişkilerde bireyi devlete karşı koruyan ve bireye belli bir özgürlük alanı sağlayan insan hakları; modern devlet, hukuk devleti, anayasal devlet gibi kavramların öne çıkmaya başlamasıyla giderek daha fazla önem kazanmıştır. İnsan hakları alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak Osmanlı Devleti’nde özellikle 19. yüzyılda birtakım somut gelişmelerin yaşandığı bilinmektedir. Sened-i İttifakla başlayan süreci Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-i Esasi izlemiştir. Çalışma boyunca 19. yüzyıldan başlayarak bir anayasal devlet olmaya doğru giden Osmanlı Devleti’nde insan hakları konusunda yaşanan gelişmeler Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-i Esasi üzerinden ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, Osmanlı Devleti’nde yaşanan anayasacılık hareketlerinde insan haklarının ne ölçüde gelişme gösterdiğini eleştirel bir tutumla ortaya koymaktır. Çalışmanın ilk kısmında, insan hakları konusu ele alınmış ve insan hakları alanında dünyada yaşanan gelişmelere değinilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında ise insan hakları konusunda Osmanlı Devleti’nde yaşanan gelişmeler incelenmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kanun-i Esasi.

Abstract

Human rights, as a requirement of being a human being, has always maintained its importance. Human rights that protect the individual against the state and give the individual a certain freedom of freedom in the relations between the individual and the state; the modern state, the rule of law, the constitutional state and so on. Parallel to developments in the field of human rights, it is known that the Ottoman Empire experienced some concrete developments especially in the 19th century. The process that started with Sened-i İttifak was followed by Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı and Kanun-i Esasi. Throughout the study, developments in human rights in the Ottoman Empire, beginning from the 19th century to becoming a constitutional state, were discussed through Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı and Kanun-i Esasi. The aim of this study is to demonstrate in a critical manner how far human rights have developed in the constitutional movements in the Ottoman Empire. In the first part of the work, human rights issues are addressed and the developments in the world of human rights are addressed. In the second part of the study, the developments in the Ottoman State concerning human rights were examined.Keywords
Keywords: Human Rights, Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Kanun-i Esasi.

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri