Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTSEL ADALET ALGISIYLA İLGİLİ TÜRKİYE’DEKİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR: LİTERATÜR TARAMASI
(RESEARCHES ON HIGHER EDUCATION INSTITUTION STUDENTS’ PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL JUSTICE IN TURKEY: LITERATURE REVIEW )

Author : Yılmaz Bayar    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 29
Page : 128-138
    


Summary

Bu çalışmada son 17 yılda Türkiye’de yükseköğretim kurumu öğrencilerine yönelik yapılan örgütsel adalet ile ilgili araştırmalar literatür taraması yöntemiyle analiz edilmiştir. Öğrencilerin örgütsel adalet algısını farklı yönleriyle ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Öncelikle örgütsel adalet kavramı ve bileşenleri izah edilmiştir. Sonra literatür taraması yapılarak ulaşılan bulgular derlenmiştir. Çalışma sonucunda yüksek öğretim kurumu öğrencilerinin genel olarak örgütsel adalet algısının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Örgütsel adalet bileşenlerinden dağıtım adaletinin algılanma düzeyinin nispeten daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık, örgütsel sessizlik, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel sinizm ve iş tatmini arasında anlamlı düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Örgütsel adalet bileşenlerinin öğrencilerin fakülte, bölüm, sınıf ve cinsiyet demografik değişkenlerine göre anlamlı bir dağılım gösterdiği ortaya çıkmıştır. Yüksek öğretim kurumu öğrencilerinin olumlu yöndeki örgütsel adalet algısı, genel olarak onların pozitif tutumlar geliştirmesini sağlayabilir. Bu tutumlar örgütsel performansı artırabilir. Bu sebeplerle öğrencilerin pozitif yönlü örgütsel adalet algısı, yüksek öğretim kurumları için faydalı örgütsel sonuçlar yaratabilir.Keywords
Adalet, Örgütsel Adalet, Üniversite Öğrencileri

Abstract

In this study researches on organizational justice conducted for the students of higher education institutions in Turkey in last 17 years were analyzed by the literature review method. It is aimed to reveal the organizational justice perception of students from different aspects. Initially the concept of organizational justice and its components were explained. Subsequently, the information obtained by the literature review method was compiled. As a result of the study, it was seen that the organizational justice perception of the students of higher education institutions was medium level. It has been determined that the level of perception of distributive justice which is one of the organizational justice components is relatively high. Significant relations were found between organizational justice; organizational commitment, organizational silence, organizational citizenship behavior, organizational cynicism and job satisfaction. It has been revealed that organizational justice components show a significant distribution according to the demographic variables of students' faculty, department, class and gender. Higher education institution students’ positive perception of organizational justice can enable them to develop positive attitudes in general. These attitudes may increase organizational performance. For these reasons, students' positive perception of organizational justice can create beneficial organizational consequences for higher education institutions.Keywords
Justice, Organizational Justice, University Students

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri