Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gönüllü Sadelik Değerinin Faydacı Tüketim ve Yeşil Tüketim Değerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
(A Study on the Effect of Voluntary Simplicity Value on Utilitarian Consumption and Green Consumption Value )

Author : Nurgül SELEK  ; Mahmut TEKİN; Derya ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 30
Page : 210-229
    


Summary

Günümüzde tüketim bir olgu olmaktan çıkarak bir değer, bir kültür ve bir tutku haline gelmiş karmaşık bir yapıyı oluşturmaktadır. Bu yapı bireysel ve toplumsal açıdan birçok disipline konu olmuş, incelenmiş ve hala incelenmeye devam etmektedir. Özellikle son yıllarda artan çevresel sorunlar, artan sera gazı etkisi ve çevresel atıkların fazla olması, insanların doğal kaynakları hızla yok etmesi gibi sebepler yeşil tüketim, sürdürülebilir tüketim ve gönüllü sadelik gibi konularda yapılan çalışmaların da sayısının artmasına neden olmuştur. Tüketimin artışı hatta çılgınlık boyutuna ulaşması, tüketimden ve şehrin gürültüsünden karışıklığından yorulan insanların sayısının artması gönüllü olarak sade yaşam tarzını seçen insanların sayısını da artırmıştır. Bu çalışmanın amacı, gönüllü sadelik değerinin faydacı tüketim ve yeşil tüketim değerine etkisinin ampirik olarak incelenmesidir. Bu amaçla Türkiye nüfusu içerisindeki 18 yaş üstü tüketiciler hedef alınmış ve kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiş 384 kişiye online anket yöntemi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda gönüllü sadelik değeri ve faydacı tüketim arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde orta dereceli bir korelasyon ilişkisi olduğu görülmüştür. Gönüllü sadelik değeri ile yeşil tüketim değeri arasında ve faydacı tüketim ile yeşil tüketim değeri arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü, kuvvetli ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca değişkenler arasındaki nedensel ilişkiyi belirlemek için yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre; gönüllü sadelik değerinin faydacı tüketim davranışındaki değişimin %30,5’ini, gönüllü sadelik değerinin yeşil tüketim değerindeki değişimin %74,3’ünü ve faydacı tüketim davranışının yeşil tüketim değerindeki değişimin %52,6’sını açıkladığı görülmüştür.Keywords
Gönüllü Sadelik Değeri, Tüketim, Faydacı Tüketim, Yeşil Tüketim, Yeşil Tüketim Değeri

Abstract

Today, consumption has ceased to be a phenomenon and constitutes a complex structure that has become a value, a culture and a passion. This structure has been the subject of many disciplines individually and socially, has been examined and still continues to be examined. Especially in recent years, increasing environmental problems, increasing greenhouse gas effect and environmental wastes, people's rapid destruction of natural resources have led to an increase in the number of studies on green consumption, sustainable consumption and voluntary simplicity.The increase in consumption, even reaching the level of madness, and the increase in the number of people who are tired of consumption and the noise of the city, have also increased the number of people who voluntarily choose a simple lifestyle. The aim of this study is to empirically examine the effect of voluntary simplicity value on utilitarian consumption and green consumption value. For this purpose, consumers over the age of 18 in the Turkish population were targeted and the online survey method was applied to 384 people selected by convenience sampling method. As a result of the analyzes, it was seen that there was a moderate correlation at 0.01 significance level between the voluntary simplicity value and utilitarian consumption. It was determined that there is a positive and strong relationship between voluntary simplicity value and green consumption value and between utilitarian consumption and green consumption value at 0.01 significance level. In addition, according to the results of the regression analysis to determine the causal relationship between the variables; it was found that voluntary simplicity explained 30.5% of the change in utilitarian consumption behavior, 74.3% of the change in green consumption value, and 52.6% of the change in green consumption value from utilitarian consumption behavior.Keywords
Voluntary Simplicity Value, Consumption, Utilitarian Consumption, Green Consumption, Green Consumption Value

Advanced Search


Announcements


  MAYIS SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.  TEMMUZ SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01Temmuz Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri