Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PANDEMİ SÜRESİNDEKİ DUYGUSAL DEĞİŞİKLİKLER VE GENEL SAĞLIK DURUMU
(EMOTIONAL CHANGES AND GENERAL HEALTH STATUS DURING THE PANDEMIC )

Author : Hüsre Gizem AKALP  ; Oğuz BAŞOL; Serpil AYTAÇ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 32
Page : 198-208
    


Summary

Bu araştırma, 2019 yılında tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de büyük hasarlara neden olan pandemi döneminde bireylerin yaşadıkları duygusal değişiklikleri ve genel sağlık durumları arasındaki ilişkiyi incelemeyi ve aynı zamanda bahsi geçen değişikliklerin katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeyi hedeflemektedir. 681 katılımcıya çevrimiçi uygulanan anketlerin değerlendirilmesi sonucunda, katılımcıların genel sağlık durumu ve pandemi sürecindeki duygusal değişiklikleri arasında aynı yönlü, zayıf ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r:0,199,p>0.01). Diğer bir ifade ile pandemi sürecinde yaşanan negatif duygusal değişimler, bireyin genel sağlık durumunun bozulmasıyla aynı yönlü bir ilişkiye sahiptir. Diğer yandan genel sağlık durumunun cinsiyete göre değişmediği (Z:-1,149; p:0,251), ancak pandemi sürecindeki duygusal değişikliklerin kadınlarda erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu ve istatistiki olarak da anlamlı olduğu (Z:-3,256; p:0,001)görülmüştür. Ayrıca genel sağlık durumu ile yaş, işyerindeki tecrübe ve genel iş tecrübesi arasında zıt yönlü ilişkilerin olduğu görülmüş ve genel sağlık durumunun evden çalışma performansına göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir.Keywords
Pandemi, Duygusal değişiklik, Genel sağlık durumu

Abstract

This research aims to examine the relationship between the emotional changes experienced by individuals and their general health status during the pandemic period, and also to determine whether the aforementioned changes differ according to the demographic characteristics of the participants. As a result of the evaluation of the online questionnaires applied to 681 participants, a similar, weak and significant relationship was found between the general health status of the participants and their emotional changes during the pandemic process (r:0.199,p>0.01). In other words, negative emotional changes experienced during the pandemic process have a similar relationship with the deterioration of the general health status of the individual. On the other hand, it was observed that the general health status did not change according to gender (Z:-1.149; p:0.251), but the emotional changes during the pandemic process were higher in women compared to men and were statistically significant (Z:-3.256; p:0.001). In addition, it has been observed that there are opposite relations between general health status and age, experience in the workplace and general work experience, and it has been determined that the general health status does not differ according to the performance of working from home.Keywords
Pandemic, Emotional change, General health.

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri