Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKADEMİSYENLERİN UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ FAKTÖRLERİ ALGILAMALARININ AHP YÖNTEMİ İLE DERECELENDİRİLMESİ: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(RATİNG OF ACADEMİCS' PERCEPTİONS OF DİSTANCE EDUCATİON SYSTEM FACTORS BY AHP METHOD: THE CASE OF GİRESUN UNİVERSİTY )

Author : Hakan AKYURT  ; Eser Ültay  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 32
Page : 42-56
    


Summary

Teknoloji ve iletişim imkanlarının gelişimi ile birlikte eğitimin daha geniş kitlelere yayılması amacı ile eğitim faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yoluna gidilmektedir. Bu kapsamda, son on yıl içerisinde internet tabanlı eğitimlerin yaygınlaştığı bilinmektedir. Özellikle pandemi sürecinin tüm dünyada etkili olması ile birlikte, uzaktan eğitim faaliyetleri ve uygulamalarında gelişmeler yaşanmıştır. Dünya genelinde yaygınlaşan uzaktan eğitim sistemi pandemi süreci sonrasında da devam eden bir süreç haline gelmiştir. Çalışmanın amacı, uzaktan eğitimin üniversitede çalışan ve eğitim veren akademisyenler üzerindeki algı faktörlerinin derecelendirilmesini ortaya koymaktır. Bu sistemin ortaya çıkarmış olduğu temel faktörlerden hangilerinin akademisyenler tarafından dikkate alındığının sıralamasını yapmak, sistemdeki sorunların veya avantajların ortaya konulması bakımından önem taşımaktadır. Böylelikle, uzaktan eğitim sisteminin iyileştirilmesi hem üniversite eğitimi hem de lise düzeyi eğitime yol gösterecektir. Bu kapsamda, çalışmada çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) kullanılmıştır. Çalışma, Giresun Üniversitesinde eğitim vermekte olan 20 akademisyene uygulanmış, veriler AHP yöntemi ve Super Decision V.3.2. programı ile elde edilmiştir. Uzaktan eğitim sistemindeki faktörlerden en önemlisinin “Altyapı eksikliği” (0,2789) olduğu belirlenmiştir. Diğer önemli faktörlerin sırası ile “Verimsiz Dersler, Maliyet Tasarrufu, Sınav Sorunları, İletişim Eksikliği, Zaman Tasarrufu ve Kolay Erişim” olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Eğitim, Uzaktan Eğitim, Akademisyen Algılaması, AHP

Abstract

With the development of technology and communication opportunities, educational activities are diversified with the aim of spreading education to wider masses. In this context, it is known that internet-based education has become widespread in the last ten years. Especially with the pandemic process being effective all over the world, there have been developments in distance education activities and practices. The distance education system, which has become widespread throughout the world, has become an ongoing process after the pandemic process. The aim of the study is to reveal the grading of the perception factors of distance education on academicians working and teaching at universities. It is important to rank which of the main factors revealed by this system are taken into account by academics, in terms of revealing the problems or advantages in the system. Thus, the improvement of the distance education system will lead to both university education and high school education. In this context, the Analytical Hierarchy Process (AHP), which is one of the multi-criteria decision-making methods, was used in the study. The study was applied to 20 academicians who were teaching at Giresun University, the data were collected using the AHP method and Super Decision V.3.2. obtained with the program. It has been determined that the most important factor in the distance education system is "lack of infrastructure" (0,2789). It has been concluded that the other important factors are "Inefficient Lessons, Cost Savings, Exam Problems, Lack of Communication, Time Saving and Easy Access", respectively.Keywords
Education, Distance Education, Academic Perception, AHP

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri