Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİNE YÖNELİK 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ENSTRÜMANTAL OLUŞUM SÜRECİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE PROCESS OF INSTRUMENTAL GENESIS OF 11TH GRADE STUDENTS ON THE GRAPHS OF QUADRATIC FUNCTIONS )

Author : Zeynep TOK  ; Menekşe Seden TAPAN BROUTIN; Çiğdem ARSLAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 186-201
    


Summary

Fonksiyon kavramı matematiğin önemli ve temel kavramlarından biridir. Matematik eğitiminde öğrenme süreçleri karmaşık bir yapıya sahiptir. Enstrümantal teori, bu karmaşıklığı dikkate alarak bu öğrenme süreçlerinin analizini sağlayan teorik bir yaklaşımdır. Alan yazındaki çalışmalar teknolojik araç kullanımı ile oluşturulan eylem şemalarını incelerken, bu çalışma ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin köklerinin araç olarak kullanılmasını incelemesi bakımından farklılaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin köklerinin araç olarak kullanımı ile ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerinde ortaya çıkan enstrümanlı eylem şemalarının incelenmesidir. Araştırmanın uygulaması, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Düzce ili Merkez ilçesindeki bir devlet lisesinin on birinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir ve durum çalışması deseni kullanılmıştır. İkinci dereceden fonksiyonların grafiğini içeren beş adet sorudan oluşan çalışma yaprağı ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışma yaprağı 52 öğrenciye uygulanmış ve çalışma yaprağı uygulamasını gerçekleştiren öğrencilerden altısı ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Çalışma yapraklarından ve yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler öncelikle betimsel analize tabi tutulmuştur. Betimsel analiz sonucunda katılımcıların çalışma yaprağındaki beş adet soruya verdikleri cevaplar altı adet kategoride incelenmiştir. Bu kategoriler, doğru cevap, yanlış cevap, eksik cevap, alakasız/ilgisiz cevap, tutarsız bilgi/formül ve boş şeklindedir. Öğrencilerin, soruların çözümünü analiz etmek için içerek analizi yöntemi kullanılarak öğrencilerin enstrümanlı eylem şemaları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma yapraklarının analizi ile elde edilen bulgular sonucunda, doğru cevap, yanlış cevap, eksik cevap ve tutarsız bilgi/formül kategorileri altındaki kodlarda ikinci dereceden denklemin köklerinin, öğrenciler tarafından soruların çözüm sürecinde kullanıldığı tespit edilmiştir. İkinci dereceden fonksiyonların grafiklerinde ortaya konulan enstrümanlı eylem şemalarının tüm katılımcılar için benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilerin analizi sonucunda ise soruların farklı tarz ve şekillerde sorulmasının çözüm yollarında kullanılan enstrümanlı eylem şemalarını değiştirmediği tespit edilmiştir.Keywords
Denklemin kökleri, İkinci dereceden fonksiyonlar, Enstrümantal oluşum, Enstrümanlı eylem şemaları

Abstract

One of the basic concepts of mathematics education is the concept of function. Learning processes in mathematics education have a complex structure. Instrumental theory is a theoretical approach that provides the analysis of these learning processes, taking into account the complexity. While the studies in the literature examine the action schemes created by the use of technological tools, this study differs in that it examines the use of the roots of a quadratic equation as a tool. The aim of this study is to examine the instrumental action schemes that appear in the graphs of the quadratic functions by using the roots of the quadratic equation with one unknown as a tool. The implementation of the research was carried out with eleventh-grade students of a public high school in the central district of Düzce province in the spring term of the 2021-2022 academic year. Participants were determined using the easily accessible sampling method. In the research, qualitative research method was adopted and case study design was used. A worksheet consisting of five questions containing the graph of quadratic functions and semi-structured interview technique were used as data collection tools. The worksheet was applied to 52 students and semi-structured interviews were conducted with six of the students who performed the worksheet application The data obtained from the worksheets and semi-structured interviews were first subjected to descriptive analysis. As a result of the descriptive analysis, six categories were created based on the answers given by the participants to the five questions on the worksheet. These categories are correct answer, incorrect answer, incomplete answer, irrelevant/indifferent answer, inconsistent information/formula, and blank. In order to analyze the solution of the questions, the instrumented action schemes of the students were tried to be determined by using the content analysis method. As a result of the findings obtained by the analysis of the worksheets, it was determined that the roots of the quadratic equation were used by the students in the solution process of the questions in the codes under the categories of correct answer, incorrect answer, incomplete answer and inconsistent information/formula. It was determined that the instrumented action schemes presented in the graphs of the quadratic functions were similar for all participants. As a result of the analysis of the data obtained from the semi-structured interviews, it was determined that asking the questions in different styles and forms did not change the instrumented action schemes used in the solutions.Keywords
Roots of the equation, Quadratic functions, Instrumental genesis, Instrumented action schemes

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri