Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FARKLI DUYGU DÜZENLEME BECERİSİNE SAHİP OLAN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF EMOTION REGULATION STRATEGIES OF PRESCHOOL CHILDREN WITH DIFFERENT EMOTION REGULATION SKILLS )

Author : Mukadder DİLBER  ; Abide GÜNGÖR AYTAR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 34
Page : 53-66
    


Summary

Bu araştırmanın amacı farklı duygu düzenleme becerisine sahip 5-6 yaş grubundaki çocukların duygu düzenleme stratejilerinin incelenmesidir. Karma modelde planlanan araştırmanın nicel verileri 73 çocuktan toplanmıştır. Nitel verilerin toplandığı çalışma grubunu ise aykırı durum örnekleme yöntemine göre seçilen duygu düzenleme becerisi düşük ve yüksek olan 16 çocuk oluşturmuştur. Çocukların duygu düzenleme becerilerini belirlemek amacıyla Duygu Düzenleme Ölçeği kullanılmıştır. Çocukların duygu düzenleme stratejilerinin neler olduğunu ortaya çıkarmak için kuklalar kullanılarak duygu düzenleme hikâyeleri anlatılmıştır. Duygu Düzenleme Ölçeği’nden elde edilen veriler üzerinde betimsel istatistikler yapılmıştır. Bu şekilde ortalamanın üstünde ve altında puan alan çocuklar belirlenmiştir. Çocukların görüşlerinden elde edilen veriler Duygu Düzenleme Süreç Modeli’nde yer alan durum seçimi, durum değiştirme, dikkat dağıtma, bilişsel değerlendirme, tepkisini ayarlama ve sosyal destek kategorileri kapsamında betimsel analiz edilmiştir. Duygu düzenleme becerileri yüksek ve düşük olan çocukların tamamının duygu düzenleme stratejilerinden dikkat dağıtmayı kullandıkları görülürken, bilişsel değerlendirme stratejisi yalnızca duygu düzenleme becerileri yüksek olan çocuklar tarafından kullanılmıştır.Keywords
Duygu düzenleme, duygu düzenleme stratejisi, okul öncesi çocuklar

Abstract

The aim of this research is to examine the emotion regulation strategies of children in the 5-6 age group who have different emotion regulation skills. Quantitative data of the research planned in the mixed model were collected from 73 children. The study group in which qualitative data were collected consisted of 16 children with low and high emotion regulation skills selected according to the outlier sampling method. In order to determine the emotion regulation skills of children, the Emotion Regulation Scale was used. Emotion regulation stories were told using puppets to reveal what children's emotion regulation strategies were. Descriptive statistics were made on the data obtained from the Emotion Regulation Scale. In this way, children who scored above and below the average were identified. The data obtained from the opinions of the children were analyzed descriptively within the scope of the status selection, situation change, distraction, cognitive assessment, reaction adjustment and social support categories in the Emotion Regulation Process Model. While it was seen that all children with high and low emotion regulation skills used distraction from emotion regulation strategies, the cognitive assessment strategy was only used by children with high emotion regulation skills.Keywords
Emotion regulation, emotion regulation strategy, preschool children

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri