Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


UZMAN ÖĞRETMEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
(TEACHER'S OPINIONS ON EXPERT TEACHER EDUCATION )

Author : Fırat MUTLU  ; Hasan BEYSUN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 35
Page : 63-82
    


Summary

Öğretmenlik mesleğine ilişkin kariyer planlaması ve uygulamaya geçilmesi uzun süredir tartışılan bir konudur. Milli Eğitimi Bakanlığı, 12 Mayıs 2022 tarihinde Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği yayımladı. İlgili yönetmelikte öğretmenlik kariyer basamakları; aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak belirlendi. Her kariyer basamağı için farklı hizmet yılı esasının yanında tamamlanması gereken mesleki çalışmalar, izlenmesi zorunlu olan eğitim videoları ve merkezi sınavdan başarılı olma şartları belirlenmiştir. Yayınlanan yönetmelikte Uzman Öğretmenlik için 180 saatlik eğitim videoları izlenmesi zorunluyken, baş öğretmenlikte ise bu süre 240 saattir. Bu çalışmanın amacı uzman aday öğretmenlerin 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Videolarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Diyarbakır ilinde kamu okullarında çalışan aday uzman öğretmenler oluşturmaktadır. Amaçlı örneklem türlerinden ölçüt örneklemin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılırken, verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgulardan öğretmenlerin uzman öğretmenlik eğitimlerinin yeterliliğine ve eğitimlerin mesleki ve bireysel gelişimine yönelik olumsuz görüş bildirdikleri görülmüştür. Katılımcıların, eğitimlerde sunum materyallerini yeterli buldukları görülürken, sunum yapan akademisyenlere yönelik olumlu görüş bildirmişlerdir. Eğitimlerin online olmasına yönelik görüş birliği sağlandığı görülürken, eğitimlerin iyileştirilmesine yönelik görüşlerde bilişim teknolojileri konularının ağırlıkta olduğu görülmüştür. Eğitimlerin zorunlu olmasına yönelik tüm katılımcıların olumsuz görüşler bildirdiği görülürken, eğitimlerin 180 olmasına yönelik farklı görüşlerin olduğu görülmüştür.Keywords
Öğretmen, kariyer basamakları, uzman öğretmen, başöğretmen.

Abstract

Career planning and implementation of the teaching profession is a long-debated issue. The Ministry of National Education published the Regulation on Candidate Teaching and Teaching Career Steps on 12 May 2022. Teaching career steps in the relevant regulation; candidate teacher, teacher, specialist teacher and head teacher. In addition to the basis of different years of service for each career step, professional studies to be completed, training videos to be watched and success conditions in the central exam are determined. In the published regulation, 180 hours of training videos are watched for Specialization Teaching, while this period is 240 hours for head teachers. The aim of this study is to determine the opinions of expert teacher candidates about 180 hours of Expert Teacher Training Videos. The case study design, which is one of the qualitative research designs, was used in the research. The sample of the study consists of expert teacher candidates working in public schools in Diyarbakır. In this study, in which criterion sampling, one of the purposeful sampling types, was used, semi-structured interview form was used as the data collection tool, while descriptive analysis was used in the analysis of the data. From the findings, it was seen that the teachers expressed negative opinions about the adequacy of expert teacher training and the professional and individual development of the trainings. While it was seen that the participants found the presentation materials presented in the trainings sufficient, it was seen that they had positive opinions about the academicians who made the presentations. While it was seen that there was a consensus on online education, it was seen that information technologies were dominant in the views on improving education. While it was seen that all participants had negative opinions about compulsory education, it was seen that there were different opinions about 180 hours of education.Keywords
Teacher, career steps, expert teacher, head teacher.

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri