Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İslam Hukuku Açısından Nehyin Fesada Delaleti
(SIGNIFICANT OF NEHY'S FESADA IN TERMS OF ISLAMIC LAW )

Author : Taha YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 194-200
    


Summary

İslam hukuku açısından nehyin fesâda delâleti önemli bir husustur. Zira “murad-ı ilahîyi” kendine esas alan Müslüman için bir şeyin helal ve haram olması bu olgu ile alakalıdır. “Asleyn” denilen Usûlü’l-Fıkh ve Usûlü’d-Din fikri nazariyatı çerçeveleyen bir işlemle Müslümanlara bir ufuk çizmektedir. Hukuk terminolojisi bağlamında İslam dininin ana kaynağı olan kitap ve sünnette geçen nehiy ifadeleri bir işten kaçınmayı ifade etmekte, fesat ise bir ibadetin ya da bir hukukî işlemin sıfat ve şartlarındaki bir bozukluk ya da eksikliği nedeniyle hükümsüz sayılmasını gerektirmektedir. Bu iki kavram arasındaki benzerlik ve farklar İslam bilginleri tarafından ele alınarak uzun tartışmalara sebep olmuş, özellikle İslam hukukçuları tarafından çokça gündem olmuş kavramlar arasında yer almışlardır. Emir, nehiy, fesat, butlan ve sıhhat konularının oldukça işlevsel oldukları kelam ve fıkıh usûlü tarafından derin bir felsefi tartışmayla sentezlenmeye ihtiyaç duyduğu düşüncesi ile bu çalışmamızda İslam hukuku açısından nehyin fesada delaleti konusunu ele alarak irdelemeye çalıştık. Bir şeyde var olan mahiyetin aslen, vasfen veya hem aslen hem de vasfen olma olgusunu ele alarak nehye muhatap olmasını ve nehiy ifadesinin hükmünü mezhepler arasındaki fikri gerekçeleriyle birlikte ortaya koyduk. Çalışmamızı yaparken İslam hukuk metodolojisi perspektifinden nitel yöntemin metin analizi usulünü kullanarak konuyu irdeledik.Keywords
İslam Hukuku, Nehiy, Fesâd, Butlân, Sıhhat.

Abstract

In terms of Islamic law, it is an important issue that prohibition indicates corruption. For a Muslim who takes the divine will as his basis, the fact that something is halal or haram is related to this phenomenon.The idea of Procedural Fiqh and Procedural Religion called “Asleyn” draws a horizon for Muslims with a process that frames the theory.In the context of legal terminology, the expressions of prohibition in the book and the sunnah, which are the main sources of the religion of Islam, express refraining from a job, while wickedness requires that a worship or a legal transaction be null and void due to the lack or defect in its qualifications and conditions.The similarities and differences between these two concepts have been discussed by Islamic scholars and have caused long discussions, and they have been among the concepts that have been on the agenda especially by Islamic jurists.In this study, we tried to examine the issue of prohibition in terms of Islamic law, considering that the issues of order, prohibition, mischief, butlan and health are quite functional and need to be synthesized with a deep philosophical discussion by the method of kalam and fiqh.By considering the fact that the essence of something is originally, naturally or both, we have put forward the fact that it is addressed to the nehye and the provision of the expression of prohibition, together with the intellectual justifications among the sects.While doing our study, we examined the subject by using the text analysis method of the qualitative method from the perspective of Islamic legal methodology.Keywords
Islamic Law, Prohibition, Mischief, Butlân, Health.

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri