Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KENDİNİ AFFETME VE DİNİ BAŞA ÇIKMA İLİŞKİSİ: YETİŞKİNLER ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA

Bu makalenin amacı yetişkin bireylerin kendini affetme düzeyleri ile dini başa çıkma stilleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma, tarama yöntemine uygun anket tekniği kullanılarak yapılan bir saha çalışması niteliğindedir. Araştırmanın örneklemini, yaşları 18 ile 66 arasında değişen 384 kişi oluşturmaktadır. 384 kişinin %61,2’si kadınlardan, %38,7’si erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcılara Ekim 2020 tarihinde “Kişisel Bilgi Formu”, “Heartland Affetme Ölçeği”nin kendini affetme alt boyutu ve “Dini Başa Çıkma Ölçeği”nden oluşan anket formu Google Forms aracılığıyla uygulanmıştır. Verilerin analizi için SPSS paket programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler t-test, ANOVA, Pearson Korelasyon Analiz teknikleri ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre cinsiyet, yaş, medeni durum ve öznel dindarlık algısı değişkenlerinin kendini affetme düzeyinde farklılık oluşturmadığı; yaş, medeni durum ve öznel dindarlık algısı değişkenlerinin ise dini başa çıkma tarzlarında anlamlı farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir. Kendini affetme ile olumlu dini başa çıkma arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler, olumsuz dini başa çıkma arasında ise negatif yönde anlamlı ilişkiler bulgulanmıştır.Keywords
Affetme, Kendini Affetme, Dini Başa Çıkma, Olumlu Dini Başa Çıkma, Olumsuz Dini Başa Çıkma.

References

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri