Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİMSEL SÜREÇLERDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin yönetimsel süreçlerde karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlar üzerindeki çözüm önerilerinden faydalanarak konu üzerinde değerlendirmelerde bulunmaktır. Nitel araştırma yöntemi ve fenomenoloji deseninde yürütülen bu çalışmaya, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde Antalya’nın Kepez ilçesindeki resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise ’de görev yapmakta olan 20 okul yöneticisi katılmıştır. Bu katılımcıların 3’ünü anaokulu, 8’ini ilkokul, 6’sını ortaokul ve 3’ünü ise lise yöneticisi oluşturmaktadır. Analiz sonuçlarına göre yönetim süreçleri kapsamında karar, planlama, örgütleme, iletişim, etkileme, eşgüdümleme, değerlendirme ve okul yöneticilerinin yönetimsel alandaki yeterlilik düzeylerine ait temalar oluşmuştur. Araştırma sonuçlarına göre karar sürecinin mevzuata dayalı olarak şekillendiği, öğretmenlerin karara katılımı çoğunlukla toplantılar ile olduğu, velilerin ise daha çok veli toplantıları ve veli temsilcisi aracılığı ile karara katıldığı, karar sürecini sınırlayan etmenlerin daha çok isteksizlik, mevzuat, ekonomik faktörler ve zaman kısıtlılığı olduğu görülmektedir. Planlama sürecinin okul kademesine göre değişiklik gösterdiği, kısa ve uzun vadeli planlamaların takibinin okul yönetimi tarafından yapıldığı, diğer paydaşların ise kurul ve komisyonlar aracılığı ile katıldığı görülmüştür. Örgütleme sürecinde mevzuatın temel alındığı ve kişilerin yetenek ve tecrübesine dikkat edildiği, çatışma çözümlerinde ilk olarak iletişim yolunun kullanıldığı, bu yolla çözülemeyen durumlarda yasal süreçlere başvurulduğu görülmüştür. İletişim sürecinde sözlü ve yazılı iletişimin kullanıldığı, teknolojik yöntemlerden yararlanıldığı, yöneticilerin önyargısı, kişisel menfaatlerin ön plana çıktığı, karşısındakini dinlememe gibi iletişim sorunlarının olduğu görülmüştür. Etkileme sürecinde sözlü ve yazılı etkileme yöntemlerinin kullanıldığı ve yetki dağılımı yapıldığı görülmektedir. Eşgüdümleme sürecinde ise eşgüdümü arttırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği ve toplumsal değerlere önem verildiği görülmüştür. Değerlendirme sürecinde öğretmenlerin denetiminin daha çok ders denetimi ve sübjektif değerlendirme yoluyla yapıldığı, öğrencilerin ise okul türü ve kademesine göre değerlendirildiği görülmektedir. Okul yöneticilerinin yeterlilik düzeylerine ilişkin ise yöneticilerin hizmet öncesi ve sonrası almış olduğu eğitimlerin yeterli olmadığı görülmektedir.Keywords
Eğitim yönetimi, okul müdürü, yönetsel sorun, çözüm önerisi

References

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri