Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜRESEL TERÖRİZM VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN GLOBAL TERRORISM AND POVERTY )

Author : Abdullah ÖZDEMİR  & Mümin ESER & Hatice EROL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 434-446
1255    724


Summary

Terör Latince korku anlamına gelmektedir. Bu kapsamda terörist faaliyetler olarak ortaya çıkan korkutma ve şiddet eylemlerinin temel amacı kamu otoritesini yıkmaya yöneliktir. Dünya genelinde bölge farkı gözetmeksizin hemen her ülke bu tür saldırıların hedefi konumuna gelmektedir. Teröre bağlı olarak korku ikliminin daha da önemli boyutlara ulaştığı günümüzde devletler savunma ve güvenlik harcamalarını artırmaya zorlanmaktadır. Diğer yandan terör eylemlerinin yıkıcı etkisini azaltmak ise bir başka maliyet getirici unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Yine terör eylemlerinden zarar gören insanların maddi ve manevi zararlarının tazmin edilmesi de bir diğer önemli sorun kaynağıdır. Günümüzde insanların yaşadığı önemli sorunlardan birisi de yoksulluktur. İnsanca yaşama sınırının altında gelire sahip bireyler hem ekonomik hem de sosyal anlamda önemli yoksunlukla yaşamlarına devam etmek zorunda kalmaktadırlar. Terörle yoksulluk arasında tek yönlü bir ilişki olduğu iddiası literatürde tartışılmakta ve her iki faktörün karşılıklı olarak birbirini etkilediği üzerinde uzlaşılmaktadır. Yani terör eylemlerinin artması yoksulluğa neden olabilmekte, yoksulluk da terör eylemlerinin artmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, küresel düzlemde terör eylemleri ile yoksulluğu oluşturan sosyo-ekonomik faktörler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya yöneliktir. Bu kapsamda çalışmada 2014 yılında Küresel Terör Endeksi’nde yer alan ve terörden en fazla etkilenen ilk 50 ülkenin yatay kesit analizi kullanılarak tekli ve çoklu regresyon modelleri yapılmıştır. Yapılan regresyon sonuçlarına göre Küresel Terör Endeksi ile meydana gelen terör olayları, ölümler ile yaralanan kişi sayıları arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Yine Küresel Terör Endeksi ile insani gelişmişlik arasında ters yönlü, beklenen okullaşma ve ortalama okullaşmanın yıl sayısı ile Küresel Terör Endeksi arasında doğrusal bir ilişki söz konusudur. Politik istikrar ile Küresel Terör Endeksi arasında ters yönlü, Küresel Barış Endeksi ile Küresel Terör Endeksi arasında ise doğrusal yönlü bir ilişki vardır. Bir ülkede terör olaylarının azalması sadece ekonomik faktörlerin iyileştirilmesi ile mümkün görünmemektedir. Bunun başarılabilmesi hem ekonomik, hem sosyal hem de politik faktörlerin düzeltilmesi ile mümkün olabilir. Tüm dünyada teröre yönelik ortak bir tavır ve çok çeşitlilik, çok nedensellik prensibine göre gerçekleştirilecek bir hareket tarzı terör faaliyetlerini azaltabilecektir.Keywords
Terörizm, Yoksulluk, Küresel Terör Endeksi, Yatay Kesit Analizi

Abstract

Terror means fear in Latin. In this context, main aim of terrorist attacks which occur in a manner of frighten and violent activities is to demolish the public authority. Every country in world, no matter in which region it is, becomes target of such terrorist activities. Nowadays in which climate of fear driven by terrorism reaches enormous scales, states has to increase expenditures for defense and security. On the other hand, another cost escalator arises out of to diminish the destructive effects of terrorist activities. To retrieve pecuniary loss and intangible damages of injured as well is another source of problem. One of the leading problems of the humanity in this day and age is poverty. Individuals who have incomes under the base for living humanely have to survive exiguously both economically and socially. The arguments that there is a racked effect between terrorism and poverty is a debatable issue in the literature, it is agreed that both factors are interacting. It means that increasing of terrorism may raise poverty and increasing of poverty may prompt terrorist activities. Main aim of this study is to reveal the relationship between terrorism and socio-economic factors that cause poverty on a global scale. In this concept, simple and multiple regression models have been done by using cross-section analysis of the most effected 50 states in 2014 Global Terrorism Index. According to the regression results, there is a linear relationship between Global Terrorism Index and occurred terrorist activities and number of casualties. Besides, there is an inverse relationship between Global Terrorism Index and Human Development Index, but a linear relationship between expected years of schooling rate and mean years of schooling rate and Global Terrorism Index. There is also an inverse relationship between political stability and Global Terrorism Index; linear relationship between Global Peace Index and Global Terrorism Index. To decrease of terrorist activities in a certain country is not possible just improving economic factors. It is only possible if economic, social and political factors improve. Also, a global movement that covers common attitude against terrorism, respect to pluriformity and based on relation of causality can decrease terrorist activities.Keywords
Terrorism, Poverty, Terrorism Index, Cross-Section Analysis.

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri