Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TUFARGANLI ABBAS İLE GÜLGEZ DESTANININ TEBRİZ VARYANTININ ‎TANITIMI
(INTRODUCTİON TABRİZ VARİANT OF TUFARGANLI ABBAS AND GULGEZ ASHİQ ‎STORY ‎ )

Author : Nabi Kobotarian (Azeroğlu)    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 19
Page : 55-64
1079    706


Summary

İran sınırları içerisinde bulunan Türklerin dili, edebiyatı ve zengin kültürleri son zamanlarda ‎araştırmacıların dikkatini çekmiş durumda. Bölgede büyük Türk nüfusunun varlığı, zengin bir ‎sözlü geleneği oluşturmuştur. Âşıklık geleneğinin en zengin şeklini bu bölgede görmemiz ‎mümkündür. Düğünlerde hâlâ âşıkların destan [hikâye] parçaları anlattıklarını görmekteyiz. Bazı ‎kahvehanelerde âşıkların destan [hikâye] anlatma geleneği gittikçe zayıflasa da âşıklık ‎geleneğinin hâlâ devam ettiğini göstermektedir. Destan söyleme Azerbaycan âşıkları arasında ‎eskiden beri önemli bir gelenektir. ‎Bu bölgede büyük bir Türk nüfusunun yaşaması, geniş bir ‎sözlü kültür varlığını ortaya koymuştur. Bu destanlar manzum ve mensur bir arada olup âşık ‎tarafından saz eşliğinde ifa edilmektedir. Bu sahada tespit ettiğimiz yüzlerce âşık destanı ve dört ‎bine yakın âşık sanatçımız, bölgede yoğun âşıklık geleneğinin yaşamasının göstergesidir. ‎‎“Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı” bölgedeki âşıklık geleneğinde önemli bir yeri olduğu ‎âşıklar tarafından vurgulanmaktadır. Eskiden âşıkların geleneğine göre yeni yetme âşığın bu ‎sanata başlayabilmesi için “Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı”nı eksiksiz söyleyebilme şartı ‎var idi. Bu destan temel âşık havalarıno yer yer hepsi barındırmaktadır Bu nedenle bu hikâyeyi ‎sazıyla sözüyle eksiksiz söyleyen kişinin âşık havalarının tümünü öğrenmiş olduğu kabul ‎edilirdi. Şiirlerde divan şiirinin kalıplarının da kullanması Abbas Tufarganlı’yı diğer âşıklardan ‎ayırmaktadır. Onun şiirlerinde yazılı edebiyat ile halk edebiyatının birleşmesi sonucu ilahi ve ‎insani aşkın bir yerde işlendiğini görmekteyiz. Miraçname adı verilen şiirlerinde ilahi aşk ele ‎alınmış, yerin yedi katından ve göğün yedi katından haber vermiştir. Bu şiirlerde divan ‎edebiyatının etkisi açıkça görülmektedir. Maddi aşk konulu şiirlerinde Arap ve Fars edebiyatının ‎mazmunlarının yanı sıra lirik halk şiirinin sade ve akıcılığı özelliği de belirgindir. Ȃşık Hesen ‎Gaffari’den derlediğimiz Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı Türk Dil Kurumunun “Türk ‎Dünyası Destanları Tespiti ve Türkiye Türkçesine Aktarılması” projesi çerçevesinde 2019 ‎yılında kitap haline getirildi. Bu çalışmada Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı’nın Tebriz ‎varıyantını Karadağlı Ȃşık Hesen Gaffari söylemini tanıtılacaktır.‎Keywords
Tebriz Ȃşıklık Geleneği, Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı, Destan.‎

Abstract

‎ İran Turk’s have rich culture, language, literature and oral traditional. This oral traditional ‎attracted the attention of researchers in recent times. İranian Azerbaycani Turks have rich oral ‎traditional. One of them named Ashıg’s. We find the gratest oral tradition of ashig’s in this ‎region. In wedding we can see ashigs epic story telling. In some kahvehane we can see oral epic ‎traditional with ashigs, but it powerless in the time. This important traditonal decreases dey bey ‎dey but it is seen. Tufarganli Abbas and Gulgez is one of the most importent oral traditional that ‎shown by ashgis. Young ashig who want to start this art must be telling this story complitly. ‎Because this story have elmost all ashig melody that ashigs need to say the other ashigs teling ‎story. The young ashig that says this story without any recurrense acceptable full ashig. Abbas ‎Tufarganlı Using the patterns of divan poetry in poems. As a result of the merging of written ‎literature and folk literature in his poems, we see that he is processed in a place of divine and ‎human love.In his poems, called Mirachname, divine love was addressed, and seven stories of ‎the earth and seven stories of the sky were reported.The effect of divan literature can be clearly ‎seen in these poems. In his poems about material love, the plain and fluent feature of lyrical ‎folk poetry as well as the mazmuns of Arab and Persian literature is evident. We have compiled ‎Tufarganl Abba and Gülgez story from Ashiq Hesen Gaffari. “Turkish Language Society ‎‎"Retaining the Turkish World and Turkey Transferring Turkish Epics" project was published in ‎‎2019. In this peaper, we introduce Tufarganli Abbas and Gülgez what collected in Tabriz.‎Keywords
Tabriz Ashiq Tradition, Tufarganlı and Gulgez Story, Epic.?

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri