Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 SONRASI DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ
(THE CHANGING WORLD ORDER AFTER COVID-19 )

Author : Ceyda Üstündağ  ; Dilan Sağır  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 1-11
    


Summary

Çin’de ortaya çıkarak kısa sürede dünyayı saran Covid-19, günümüzde toplum sağlığını ciddi ölçüde tehdit eden bir hâl almıştır. Hayatın normale dönüşünü sağlamak için bireysel tedbirlerle birlikte hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara ciddi sorumluluk düşmektedir. Salgın pek çok alanda etkisi uzun yıllar hissedilebilecek bir dönüşüme yol açma potansiyeli taşıdığından, küresel siyaset üzerindeki etkisi de kaçınılmaz olacaktır. Yıllardır süregelen liberal dünya düzeninin getirdiği “bireysel özgürlük” kavramı, küresel salgın nedeniyle devletlerin birçok alana müdahalesi neticesinde yerini “güçlü devlet” kavramına bırakmıştır. İçinde bulunduğumuz süreçte pandemi büyük bir tehdit oluşturduğundan, uluslararası güvenlik sorunu haline gelmiştir. Küresel iş birliğinin etkin olamaması, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların kendilerinden beklenen rolleri yerine getirememesi, çok kutuplu sistemin süper gücü olarak nitelendirilen Trump yönetimindeki ABD’nin içe dönük politikaları devletleri yalnızlığa itmekte ve tek başına mücadeleyi ön plana çıkartarak devletler arasında rekabet ve çatışma ortamına da zemin hazırlamaktadır. Çin’in ülke içerisindeki salgını sınırlamada diğer ülkelere nazaran daha başarılı görülmesi “Otoriter rejimler yükselebilir mi?” sorusunu beraberinde getirse de, demokratik ülkelerin koronavirüsle mücadelesi incelendiğinde asıl meselenin “yönetebilirlik” olduğu görülmektedir. Devletlerin koronavirüsle mücadele performansını etkileyen önemli hususlardan birisi, kriz yönetimini etkili şekilde sürdürebilme potansiyelidir. Bu husus, hükümetlerin halk nezdinde meşruiyetini sağlamanın yanı sıra, uluslararası toplumda da güç unsurunun belirleyicisi haline gelmiştir. Krizi etkili yönetemeyen hükümetlerin salgın ile mücadele sürecinde uluslararası arenada diplomasi ve uzlaşıyı geri plana atarak daha saldırgan bir tutum izlediği görülmektedir. Virüsün halihazırda etkilemekte olduğu birçok ülke gıda güvenliği, sağlık sistemi yatırımları, dijital güvenlik, sınır problemleri, ekonomik problemler gibi alanlarda mücadele vermekte ve “yeni düzen” içerisinde uygulanabilir politikalar geliştirmeye çalışmaktalar. Bilindiği üzere 1990’ların başından itibaren etkisini göstermeye başlayan küreselleşmeyle birlikte sınırların esnek hale geldiği, bireylerin, sermaye ve hizmetlerin serbestçe yer değiştirdiği bir dünya düzenine geçilmişti. Covid-19 pandemisi ile küreselleşmenin ortaya çıkardığı sorunlara bir yenisi daha eklenmiş ve küresel çözüm üretme konusunda devlet ve örgütlerin çabası sorgulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada Covid-19’un ülkelerin iç ve dış ilişkilerine, yönetim anlayışına ve ülkelerin karşılıklı tutumlarına etkisi incelenecektir.Keywords
Covid-19, Küreselleşme, Güvenlik, Kriz yönetimi, Yeni düzen.

Abstract

Covid-19, which emerged in China and surrounded the world in a short time, it has become a serious threat. In addition to individual measures, governments and international organizations also have a serious responsibility to ensure the return of life to normal. . Since the epidemic has the potential to cause a transformation that can be felt in many areas for many years, its impact on global politics will be inevitable. The concept of "individual freedom" brought about by the liberal world order that has been going on for years has been replaced by the concept of "strong state" as a result of the intervention of states in many areas as a result of the global epidemic. Since the pandemic poses a great threat in the current period, it has become an international security issue. The ineffectiveness of global cooperation, the inability of international organizations such as the World Health Organization and the European Union to fulfill the roles expected from them, the inward-oriented policies of the US under Trump, which is described as the superpower of the multi-polar system, push the states to loneliness and put the struggle alone and competition between states and It also prepares the ground for the environment of conflict. Although he fact that China is seen as more successful in limiting the epidemic in the country compared to other countries led to be asked “Can authoritarian regimes rise?”, when the struggle of democratic countries against coronavirus is examined, it is seen that the main issue is "manageability". One of the important issues affecting the coronavirus combat performance of states is their potential to effectively continue crisis management. In addition to ensuring the legitimacy of governments in the eyes of the people, this issue has also become the determinant of the power factor in the international community. It is seen that governments that cannot manage the crisis effectively, in the process of combating the epidemic, take a more aggressive attitude by throwing diplomacy and compromise in the international arena. Many countries already affected by the virus are struggling in many areas such as food security, health system investments, digital security, border problems, economic problems and trying to develop applicable policies in the "new order". As it is known, with the globalization that started to take effect from the beginning of the 1990s, a world order in which borders became flexible and individuals, capital and services freely moved was adopted. With the Covid-19 pandemic, a new one has been added to the problems caused by globalization and the efforts of the state and organizations to produce global solutions have begun to be questioned. In this study, the effect of Covid-19 on the internal and external relations of countries, management understanding and mutual attitudes of countries will be examined.Keywords
Covid-19, Globalization, Security, Crisis management, New order.

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri