Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDAKİ ETKİNLİKLERİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(EXAMINING THE ACTIVITIES IN THE 6TH GRADE SOCIAL STUDIES TEXTBOOK IN TERMS OF SKILLS IN THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM )

Author : BEYHAN BAYRAK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 120-130
    


Summary

Bu araştırmada, 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında bulunan etkinliklerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programının öğrenme alanlarında belirlenen beceriler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ortaokullarda okutulmak üzere ücretsiz olarak dağıtılan 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ve 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı oluşturmaktadır. Veri toplama araçlarındaki öğeler, amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan ölçüt örneklemeye göre oluşturulmuştur. Veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırmada öncelikle Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki her bir öğrenme alanı için vurgulanan beceriler belirlenmiş ve bu becerilerin alt boyutları oluşturulmuştur. Sosyal Bilgiler ders kitabının öğrenme alanlarında yer alan etkinliklerde bu belirlenen becerilere göre analiz edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda ders kitabında yer alan öğrenme alanlarındaki etkinlikler, belirlenen beceriler ve becerilerin alt boyutları açısından analiz edilmiş ve nicelleştirilerek tablolar halinde sunulmuştur. Analizler sonucunda, Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki öğrenme alanlarında vurgulanan becerilerin 6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki etkinlikler açısından dağılımında dengesizlikler olduğu tespit edilmiştir. Belirlenen beceriler bazı öğrenme alanlarında tespit edilirken bazı öğrenme alanlarında hiçbir şeklide tespit edilememiştir. Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan etkinlikler hazırlanırken becerilere istenilen düzeyde yer verilmesi ve etkinliklerin becerilerin tüm alt boyutlarını kazandıracak biçimde hazırlanması önerisi verilebilir.Keywords
Sosyal Bilgiler, Beceriler, Ders Kitabı, Etkinlikler

Abstract

In this study, it is aimed to examine the activities in the 6th grade Social Studies textbook in terms of the skills determined in the learning areas of the Social Studies Curriculum. The research was carried out using the document analysis method, which is one of the qualitative research methods. The sample of the study consists of the 6th grade Social Studies textbook and the 2018 Social Studies Curriculum, distributed free of charge to be taught in secondary schools in the 2020-2021 academic year, with the decision of the Ministry of National Education, Board of Education and Discipline. The items in the data collection tools were created according to the criterion sampling, which is one of the purposeful sampling methods. The data were subjected to descriptive analysis. In the research, the highlighted skills for each learning area in the Social Studies Curriculum were determined and the sub-dimensions of these skills were created. The activities in the learning areas of the Social Studies textbook were analyzed according to these determined skills. In line with the data obtained, the activities in the learning areas in the textbook were analyzed in terms of the skills and sub-dimensions of the skills determined and presented in tables by quantifying them. As a result of the analysis, it was determined that there are imbalances in the distribution of the skills emphasized in the learning areas in the Social Studies Curriculum in terms of activities in the 6th grade Social Studies textbook. Although determined skills are identifed in some learning areas, it has not been detected in some of the learning areas in no away. In this study, it can be suggested that the activities in Social Studies textbooks should be included in the desired level while preparing the activities and the activities should be prepared in a way to gain all sub-dimensions of the skills.Keywords
Social Studies, Skills, Textbook, Activities

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri