Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Art, Culture and Religious Views of Indian Diaspora: A Promotional Concept
(The Art, Culture and Religious Views of Indian Diaspora: A Promotional Concept )

Author : Ananda Majumdar    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 24
Page : 165-173
    


Summary

Bir eğitim modeli altında Hint sanat, kültür ve din Tanıtımı Hint gençlerin ve insanların teşvik için bir endişe kaynağıdır. Ulusal Eğitim Politikası (NEP-2020) Hintli öğrenci ve gençlerin sosyo-akademik gelişimi için gerekli adımları atmıştır. Sanat, kültür ve din teşvik Hindistan Hükümeti önceliklerinden biridir. Bu girişim sayesinde öğrencilerin kendi kültür, dil, sanat ve gelenekleri hakkında güçlü bir anlayış geliştirmeleri, Hindistan halkının özsaygısını artıracak ve toplumun bütünü olarak fayda sağlayacak şekilde olmaları hedeflenmiştir. Sanat, kültür ve dinlerin tanıtımı için gerekli adımlar çeşitli kültürel faaliyetler ve maneviyatlar tarafından gelişti Hindistan'ın engin uygarlık alanlarının uzmanları olan zanaatkar, yazar ve uzmanlar işe alınmıştır. Laiklik duygusu, birbirine ait olma ve çok dilli imgeler nedeniyle, sınıflarda ve okullarda Hintçe ve İngilizce gibi dil talimatlarının önceki tarzının yanı sıra birden fazla dil üzerinden kültürel öğretim ve öğrenim uygulanacak ve öğretilecektir. Bu nedenle, diğer dillerde uzman ve Hint geleneksel kültür ve din konusunda konu olan öğretmenler için bir fırsat olacaktır. Makalenin amacı, Hindistan'ın ulusal eğitim politikası (NEP) 2020 kapsamında bir ders olarak Hindistan'ın dini, Hindu geleneği, kültürel mirası ve heykelleri ve müfredatı hakkında bilgi edinmek ve elde etmektir. Makalenin sonuçlarının sonucu kültürel ve sanatsal fenomen içinde Hindistan'ın dini maneviyatları hakkında kısa bir bilgi edinmektir. Belgesel analiz biçimi makalenin metodolojisidir. Özellik sorular nasıl Hint kültür, din ve sanat promosyon Hint eğitim politikası var mı? Fırsatlar ve zorluklar nelerdir?Keywords
Laiklik; Eski Yazıtlar; Sosyo-Dini Uyum; Milli Eğitim Politikası-2020; Karma.

Abstract

Promotion of Indian art, culture and religion under an educational model is a concern for the fostering of Indian youths and people. National Educational Policy (NEP-2020) has taken necessary steps for the socio-academic development of Indian students and youth. Fostering arts, culture and religion is one of the priorities of the Government of India. Through the initiative it has been aimed that students will develop a strong sense of their own culture, languages, arts and traditions, that will boost the self-regard of the people of India, and benefit the society as a whole. For the promotion of the arts, culture and religions necessary steps have been taken by hiring craftsperson, writers, and experts who are experts of the areas of India’s vast civilization that has flourished by various cultural activities and spiritualities. Because of the sense of secularism, belongingness to each other and multilingual images, cultural teaching and learning will be implemented and instructed in classes and schools through multiple languages along with its previous style of language instructions such as Hindi and English. Therefore, it will be an opportunity for teachers who are experts in other languages and the subject matter on Indian traditional culture and religion. The objective of the paper is to know and gain knowledge about the religion, Hindu tradition, cultural heritage and sculptures of India and its curriculum as a lesson under India’s national educational policy (NEP) 2020. The outcome of the results of the paper is to gain a brief knowledge about India’s religious spiritualities within its cultural and artistic phenomenon. The form of documentary analysis is the methodology of the paper. The feature questions are how does the promotion of Indian culture, religion and art exist in Indian educational policy? What are opportunities and challenges?Keywords
Secularism; Ancient Scriptures; Socio-Religious Harmony; National Education Policy-2020; Karma.

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri