Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SEMBOLİK DEĞERİ OLAN TARİHİ CAMİLERİ MAKETLER ÜZERİNDEN OKUMAK
(HISTORICAL MOSQUES WITH SYMBOLIC VALUE READING ON MODELS )

Author : Tuğba Nur Sezen  ; Asena SOYLUK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 24
Page : 51-73
    


Summary

Mimari temsil, bir tasarımcının fikir ve hayallerini akıl dışındaki farklı bir ortamda deneyimlemesine imkân sağlamaktadır. Bu temsil araçlarından biri maketlerdir. Yapılan çalışmada Türk- İslam alemi için sembolik değere sahip olan Edirne Selimiye Cami ile Hristiyan- İslam aleminin ortak simgesel yapısı sayılan Ayasofya Cami’lerinin üç boyutlu bir temsil aracı olan makete dönüşme sürecinin aşamaları, bu süreçte karşılaşılan sorunlar ve çözümleyici müdahale yöntemleri detaylı olarak açıklanmıştır. Modellemenin ilk aşamasında Selimiye ve Ayasofya camilerinin strüktürel özellikleri yapılan literatür taraması ile belirlenmiştir. Daha sonra yazarlar tarafından camilerin görsel tasarım kriterleri okunmaya çalışılarak Selimiye’yi Selimiye, Ayasofya’yı Ayasofya yapan ilkeleri makette göstermek kaygısı ile bir öncelik sıralaması oluşturulmuştur. Bu okumalar sonucunda maketlerin simgesellik özelliğini sağlaması en önemli kriter olarak belirlenmiştir. Diğer görsel tasarım kriterleri öncelik sırasına göre Selimiye Cami için; vurgu, doku, oran-orantı, dolu-boş etkisi, uyum, denge, ritim, hiyerarşi, renk ve zıtlık Ayasofya Cami için ise; zıtlık, renk, hiyerarşi, doku, dolu-boş etkisi, vurgu, oran-orantı, ritim, denge ve uyumdur. Modelleme sırasında tasarımcıların karşılaşabileceği en önemli sorunlardan birinin 3 boyutlu yazıcıda algılanamayan narin yapı elemanları olduğu görülmüştür. Bu elemanların kusursuz bir şekilde basılabilmesi için modellerin strüktürel yapısına müdahaleler gerekebilmektedir. Ayrıca 3 boyutlu yazıcı ve çizim programları farklı form ve strüktürlere sahip yapıları kolaylıkla ölçeklendirerek üretilebilmesine rağmen sembolik özellikleri olan yapıların simgeselliğini ifade edebilmekte yetersiz kaldığı bu nedenle yapısal ve yapısal olmayan elemanlarda müdahale gerektirdiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak; geçmişten günümüze önemli bir mimari temsil aracı olarak kullanılan maketler gelecekte de farklı teknolojiler kullanılarak bu görevi yerine getirecektir. Ancak bu sunum tekniğinin başarısı mimarın modele kazandıracağı yapının sahip olduğu anlamdır.Keywords
Ayasofya Cami, Selimiye Cami, Maket, Strüktür, Görsel tasarım kriterleri

Abstract

Architectural representation enables a designer to experience his ideas and dreams in a different environment beyond the mind. One of these representation tools are models. In the study, the stages of the transformation process of the Edirne Selimiye Mosque, which has symbolic value for the Turkish-Islamic world, and the Hagia Sophia Mosques, which are considered to be the common symbolic structure of the Christian-Islamic world, into a model, the problems encountered in this process and the analytical intervention methods are explained in detail. In the first stage of modeling, the structural features of Selimiye and Hagia Sophia mosques were determined by the literature review. Then, by trying to read the visual design criteria of mosques by the authors, a priority order was created with the concern of showing the principles that make Selimiye to Selimiye and Hagia Sophia to Hagia Sophia in the model. As a result of these readings, the symbolism feature of the models was determined as the most important criterion. Other visual design criteria for Selimiye Mosque in order of priority; emphasis, texture, proportion-proportion, full-empty effect, harmony, balance, rhythm, hierarchy, color and contrast for Ayasofya Mosque; contrast, color, hierarchy, texture, full-empty effect, emphasis, proportion-proportion, rhythm, balance and harmony. It has been observed that one of the most important problems that designers may encounter during modeling is the delicate structural elements that cannot be perceived in a 3D printer. In order to print these elements flawlessly, it may be necessary to intervene in the structural structure of the models. In addition, although 3D printer and drawing programs can be produced by easily scaling structures with different forms and structures, it has been understood that structures with symbolic features are insufficient to express the symbolism, therefore, structural and non-structural elements require intervention. As a result; The models, which have been used as an important architectural representation tool from the past to the present, will fulfill this task in the future by using different technologies. However, the success of this presentation technique is the meaning of the structure that the architect will add to the model.Keywords
Hagia Sophia Mosque, Selimiye Mosque, Model, Structure, Visual design criteria

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri