Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KENDİNİ AFFETME VE DİNİ BAŞA ÇIKMA İLİŞKİSİ: YETİŞKİNLER ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA
(THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-FORGIVENESS AND RELIGIOUS COPING: A QUANTIATIVE RESEARCH ON ADULTS )

Author : HİLAL İŞCAN  ; Ayşe ŞENTEPE LOKMANOĞLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 24
Page : 148-164
    


Summary

Bu makalenin amacı yetişkin bireylerin kendini affetme düzeyleri ile dini başa çıkma stilleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma, tarama yöntemine uygun anket tekniği kullanılarak yapılan bir saha çalışması niteliğindedir. Araştırmanın örneklemini, yaşları 18 ile 66 arasında değişen 384 kişi oluşturmaktadır. 384 kişinin %61,2’si kadınlardan, %38,7’si erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcılara Ekim 2020 tarihinde “Kişisel Bilgi Formu”, “Heartland Affetme Ölçeği”nin kendini affetme alt boyutu ve “Dini Başa Çıkma Ölçeği”nden oluşan anket formu Google Forms aracılığıyla uygulanmıştır. Verilerin analizi için SPSS paket programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler t-test, ANOVA, Pearson Korelasyon Analiz teknikleri ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre cinsiyet, yaş, medeni durum ve öznel dindarlık algısı değişkenlerinin kendini affetme düzeyinde farklılık oluşturmadığı; yaş, medeni durum ve öznel dindarlık algısı değişkenlerinin ise dini başa çıkma tarzlarında anlamlı farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir. Kendini affetme ile olumlu dini başa çıkma arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler, olumsuz dini başa çıkma arasında ise negatif yönde anlamlı ilişkiler bulgulanmıştır.Keywords
Affetme, Kendini Affetme, Dini Başa Çıkma, Olumlu Dini Başa Çıkma, Olumsuz Dini Başa Çıkma.

Abstract

The purpose of this article is to examine the relationship between adults self-forgiveness levels and religious coping styles. The research is a field study conducted using the survey technique suitable for the screening method. The sample of the study consists of 384 people aged between 18 and 66. 61.2% of 384 people are women and 38.7% are men. A questionnaire consisting of a "Personal Information Form", the self-forgiveness sub-dimension of the "Heartland Forgiveness Scale" and the "Religious Coping Scale" was administered to the participants in October 2020 via Google Forms. SPSS package program was used in the analysis of the data. The data obtained were analyzed by t-test, ANOVA, and Pearson Correlation Analysis techniques. According to the findings obtained as a result of the research, it was found that the variables of gender, age, marital status and subjective religiosity did not differ in the level of self-forgiveness; It was determined that age, marital status and subjective perception of religiosity variables make a significant difference in religious coping styles. Significant positive correlations were found between self-forgiveness and positive religious coping, and negative significant relationships were found between negative religious coping.Keywords
Forgiveness, Self-Forgiveness, Religious Coping, Positive Religious Coping, Negative Religious Coping.

Advanced Search


Announcements


  MAYIS SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.  TEMMUZ SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01Temmuz Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri