Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HALK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETİCİLERİNİN KAPSAYICI EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(THE OPINIONS OF PUBLIC EDUCATION CENTER’S ADMINISTRATORS ON INCLUSIVE EDUCATION )

Author : Sevgi CİVAŞ  ; Emel YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 285-304
    


Summary

ÖZET Bu araştırmada halk eğitim merkezinde görev yapan eğitim yöneticilerinin kapsayıcı eğitim olgusuna ilişkin görüşleri, kurumlarında kapsayıcı eğitim bağlamında yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji (olgubilim) kullanılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Çalışma grubu on bir halk eğitim merkezi yöneticisinden oluşturulmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nitel veri analizi tekniklerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre halk eğitim merkezi yöneticilerinin kapsayıcı eğitimi önemli buldukları, farklılıkları korumak ve toplumsal çeşitliliği sürdürmek, tüm yetişkinlerin eğitim olanaklarından yararlanmaları için bir fırsat olarak gördükleri ve kurumlarını büyük oranda kapsayıcı eğitimin en iyi hayata geçirilebileceği kurumlar olarak niteledikleri tespit edilmiştir. Katılımcılar, halk eğitim merkezi yönetici ve eğiticilerinin kapsayıcı eğitim konusunda eğitim almalarının gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Eğitim yöneticileri kapsayıcı eğitim konusunda yaşadıkları sorunların kültürel, beşeri ve ekonomik sorunlar olduğunu ifade etmişlerdir. Eğitim yöneticileri, yönetici ve eğiticilere kapsayıcı eğitim konusunda eğitim verilmesi, stratejiler geliştirilmesi, eğitim-öğretim ortamlarının kapsayıcı eğitime olanak tanıyacak şekilde düzenlenmesi, faaliyetlerin görünür olması ve kapsayıcı eğitim için kaynak yaratılması önerilerinde bulunmuşlardır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Kapsayıcı Eğitim, Halk Eğitim Merkezleri, Yetişkin Eğitimi, Eğitim Yöneticisi

Abstract

ABSTRACT In this research, the objective is to determine the education executives who work at the public education centre’s opinions on the phenomenon of inclusive education, the problems which they go through in the concept of inclusive education and suggestions to solve these problems. In this practice one of the qualitative research patterns which is phenomenology was used. To determine the participants, one of the purposeful sampling methods; maximum variation sampling was used. The working group was made out of eleven public education centre executives. The data was collected by a semi-structured interview form developed by the researchers. In resolution of the data, one of the qualitative data analyzing techniques; content analysis was used. In conclusion of the research, it was determined that executives of the public education centre find inclusive education important, to keep the differences, to maintain the social variation, see it as an opportunity for all adults to take advantage of the possibilities of education and it was determined that they qualify their institutions as the best ones to make inclusive education come to life. The participants stated that it was necessary that the executives and educators who work at the public education centre to be educated about inclusive education. The education executives described the problems which they go through in the concept of inclusive education as cultural, humane and economic. Education executives made suggestions to train executives and trainers on inclusive education, to develop strategies, to organize education-training environments to allow inclusive education, to make activities visible and to create resources for inclusive education.Keywords
Keywords : Inclusive Education, Public Education Centers, Adult Education, Educational Administrator

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri