Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK VE FRANSIZ ÇOCUK EDEBİYATINDA HAYVAN KARAKTERLERİN ELE ALINIŞ BİÇİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(THE COMPARISON OF TREATMENTS OF ANIMAL CHARACTERS IN TURKISH AND FRENCH CHILDREN’S LITERATURE )

Author : Zeynep KÖSTELOĞLU  ; Buket ALBAYRAK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 149-165
    


Summary

Bu çalışmada, Ayşe Sarısayın’ın “Kedimin Adı Çamur”’u ile Claude Roy’un “Konuşan Kedi” isimli eserinde insani değerlerle donatılmış olan kedi karakterlerine ve onlara verilen insani özelliklere bakılmış, hayvanların gözünden insan olma durumu sorgulanmıştır. Her iki yazarın eserlerinde önemli bir yer kaplayan kedilerin insani donatılarla bezenmiş olarak sunulması ve ele alınış biçimleri çocuk ve gençlik edebiyatı çatısı altında metin odaklı bir biçimde incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, farklı ülkelere ve kültürlere ait yazarların eserlerinde yer alan kahramanları ve işledikleri konuları buluştukları ortak noktalarda karşılaştırmak ve kedi karakterlerinin ele alınış şekillerinin benzer ve farklı yönlerini ortaya koyarak hayvanların gözünden insanların ve insanların bakışından hayvanların çeşitli olaylar sonucunda verdiği tepkileri anla(mlandır)maya çalışmaktır. Geçmişten başlayıp günümüze dek gelen hayvanların aşağı statüsü etrafında kurulan hegemonya üzerinden yapılan algının eleştirel boyutta sorgulanması ve insan-hayvan arasındaki ilişkilerin farklı kültürlerde ve edebiyatlarda nasıl ele alındığını ortaya koymaktır. Bu çalışma kapsamında öncelikle çocuk ve gençlik edebiyatı içerisinde bahsi geçen “çocuk” kavramının neye karşılık geldiğinden bahsedilmiştir. Ardından farklı dönemlere ve kültürlere ait sözü edilen yazarların eserlerinde yer alan hayvan karakterler incelenmiş ve kültür farklılıklarına bağlı olarak ayrıştıkları noktalar saptanmıştır. Kadın erkek ilişkilerinin ve toplumsal cinsiyet rollerinin belirlenmesinde ve benimsenmesinde kedi karakterlerin rolü üzerinde durulmuştur. Karşılaştırmalı Edebiyat disiplininin temel ilkelerinden yararlanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada, her iki yazarın da aynı türden hayvanları seçerek onları eserde başkarakterler olarak konumlandırması, birbirine benzer konuları işlemesi, bu çalışmanın ortaya çıkışındaki temel noktayı belirlemiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, hangi millete, kültüre, inanışa ait olunursa olunsun hayvan sevgisinin evrenselliği her iki eserde de vurgulanmıştır. Her iki yazarın da okuru düşündürmek maksadıyla mizahi bir dil kullandığı görülmüştür. Ek olarak hayvanların iç dünyasının sade ve akıcı bir dille verilmesinin yanı sıra insanın hiyerarşik üstünlüğü karşısında, toplumsal hayatın önemli bir parçası haline gelen hayvanların insan-hayvan dikotomisi bağlamında eleştirisi gözler önüne serilmiştir.Keywords
Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı, toplumsal cinsiyet, Kedi karakter.

Abstract

This study examines the cat characters which are equipped with human values and the humanitarian values given to these characters in Ayşe Sarısayın’s “My Cat’s Name is Çamur” and Claude Roy’s “The Speaking Cat” and being human is questioned from the point of animals. Cats take an important part in both writers’ works and they are represented as they are equipped with humanistic features; moreover, the way they are treated in these works are examined and compared in terms of text in children’s and young adult literature. This study aims to compare the protagonists in literary works by authors from different countries and cultures and the subjects they discuss in terms of the common points; furthermore, it aims to understand the reactions of animals from the point of humans and the reactions of humans from the point of animals via presenting the similar and different aspects of the treatment of cat characters. The critical questioning of inferiority of animals from past to present and the superiority of humankind around animal inferiority and how human-animal relationship is treated in different cultures and literatures are also present in the study. In the scope of this study, first what the term “child” refers to in children’s and young adult’s literature is mentioned. Then, the animal characters in the works of aforementioned authors who belong to different eras and cultures are investigated and the differentiated points of cultural differences are determined. The role of cat characters in determining and adopting men-women relationships and gender roles is also elaborated. The placement of the same kind of animals as protagonists in works of both authors and the treatment of similar subjects determine the essential point in this study which makes use of the basic principles of Comparative Literature. The universality of love for animals regardless of nation, culture, and belief is highlighted in the light of examinations in this study. It is also seen that both authors use humorous language in order to make readers think. Moreover, the criticism of animals which become an important part of life in terms of human-animal dichotomy against the superiority of humankind, as well as the representation of animals via plain and fluent language are also displayed to the readers.Keywords
Comparative Literary Science, Children's and Youth Literature, social gender, cat character.

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri