Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SEZAİ KARAKOÇ'UN "EDEBİYAT YAZILARI"NA SİYASAL BİR YAKLAŞIM
(A POLITICAL APPROACH TO SEZAI KARAKOC'S "LITERARY WRITINGS" )

Author : İdiris Demirel    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 28
Page : 123-153
    


Summary

Sezai Karakoç (1933 -) Türk düşünce ve edebiyatının yaşayan en önemli isimlerinden biridir. Edebiyat bağlamında asıl olarak şairliğiyle ön plandadır. Fakat o, şiirin yanı sıra, hikâye, piyes, deneme, inceleme, çeviri gibi farklı edebiyat ve düşünce alanlarında da ortaya değişik eserler koymuştur. Sezai Karakoç’un, hemen tüm eserlerinde çeşitli vesilelerle edebiyat ve daha geniş mânâda sanat bahislerine yer verdiği görülür. Başka bir söyleyişle onun hassaten şiir, edebiyat ve sanat görüşleri geniş bir kitap spektrumuna yayılmış vaziyettedir. Velâkin hâl böyle olmakla birlikte Karakoç’un sanat ve edebiyat yaklaşımlarının toplandığı ayrıca bir üç kitaplık “Edebiyat Yazıları” serisi de bulunmaktadır. Yazar, “Edebiyat Yazıları”nda Türk ve dünya edebiyatına dair çözümlemeler yapmaktadır. Söz konusu çözümlemelerde medeniyet, Türk-İslâm medeniyeti, siyasal akımlar, ideolojiler, toplumsal-siyasal dönüşümler, dinler, tarihî-sosyolojik meseleler, siyasal rejimler başta gelmek üzere çeşitli siyasal konuların da kapsandığı görülmektedir. Düşünür, 1960 yılında ‘Diriliş’ adıyla bir düşünce ve sanat dergisi neşretmeye başlamıştır. Diriliş, kimi zaman kısa, kimi zaman uzun devir ve fasılalarla birlikte 1990’lı yılların başlarına değin çeşitli formlarla varlığını sürdürmüştür. Derginin, Türk sanat-edebiyat ve düşünce dünyası için, uzun süreli, bereketli ve besleyici bir mektep niteliğini taşıdığı söylenmelidir. Kavram olarak Dirilişin, Karakoç için kendi düşüncelerini; bilhassa kendi İslâm medeniyeti anlayışını dile getirmek için bir tür remiz ve determinant olduğu da belirtilmelidir. Karakoç, doğrudan siyasal tespitlerinin yanı sıra, misalen Mehmet Âkif, Yahya Kemal ve Necip Fazıl Kısakürek gibi kayda değer edebiyat ve düşünce isimlerini işlerken ortaya dolaylı şekillerde de siyasal tespitler koymaktadır. Onun gerek “Edebiyat Yazıları” gerekse diğer eserleri: Kendisinin neden sadece bilinen bir edebiyatçı olmayıp aynı zamanda Türkiye’nin en mümtaz düşünürlerinden de biri olduğu gerçeğinin somut göstergeleri arasındadır. Bu incelemenin amacı Sezai Karakoç’un “Edebiyat Yazıları”nı siyasal açıdan irdelemektir. İncelemede yöntem olarak niceliksel değil niteliksel bir yaklaşım benimsenmiştir. Belgesel araştırma yapılmıştır. Ortaya çıkacak verilerin edebiyattan siyaset bilimine çeşitli bilgi alanlarındaki inter-disipliner çalışmaları ivmelendirecek bulgular olabileceği düşünülmüştür.Keywords
Sezai Karakoç, Diriliş, Edebiyat, Sanat, Siyasal

Abstract

Sezai Karakoç (1933 - ) is one of the most important living figures of Turkish thought and literature. In the context of literature, he is primarily at the forefront of his poetry. But in addition to poetry, he also put out various studies in different fields of literature and thought, such as stories, plays, essays, reviews, translations. It can be seen that Sezai Karakoç almost all of his works contain literature and art topics in a broader sense, for various occasions. In other words, his view especially poetry, literature and art, are spread over a wide range of books. However, although this is the case, there is also a three-book “Literary Writings” series that collects Karakoç’s approaches to art and literature. The author analyzes Turkish and world literature in his “Literature Writings.” It is seen that various political issues, especially civilization, Turkish-Islamic civilization, political currents, ideologies, social-political transformations, religions, historical-sociological issues, political regimes, are covered in these analyses. In 1960, the thinker started publishing a thought and art journal called ‘Resurrection.’ The Resurrection continued to exist in various forms until the early 1990s, sometimes with short and sometimes with long cycles and chapters. It should be said that the journal is a long-term, fertile and nutritious school for the Turkish world of art, literature and thought. It should also be noted that the Resurrection as a concept is a kind of sign and determinant for Karakoç to express his own thoughts, especially his own understanding of Islamic civilitazion. In addition to its direct political determinations, Karakoç also makes political determinations in indirect ways in evaluating notable literary and thought names such as Mehmet Akif, Yahya Kemal and Necip Fazıl Kısakürek. Both his “Literary Writings” and his other studies are among the concrete indicators of why he is not only a well-known man of letters, but also one of the most respected thinkers of Turkey. The purpose of this reviews is to examine Sezai Karakoç’s “Literary Writings” from a political point of view. A qualitative approach, not a quantitative one, was adopted as a method in the study. Documentary research has been conducted. It was thought that the data that will be revealed may be the findings that will accelerate the interdisciplinary studies in various fields of knowledge from literature to political science.Keywords
Sezai Karakoç, Resurrection, Literature, Art, Political

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri