Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


L.N. TOLSTOY VE I. A. RICHARDS’IN SANAT KURAMLARI DOĞRULTUSUNDA EDEBİYATIN GÖREVİ
(THE FUNCTION OF LITERATURE IN ACCORDANCE WITH THE THEORIES OF THE ART OF L.N. TOLSTOY AND I. A. RICHARDS )

Author : Leyla HACIZADE    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 31
Page : 83-90
    


Summary

Sanatın görevi, tarih boyunca en çok tartışılan ve merak edilen konulardan biridir. Pek çok sanat eleştirmeni ve teorisyeni bu konuyla ilgili olarak çeşitli tezler ileri sürmüş, kimisi kabul görürken kimisi reddedilmiştir. Tüm bu fikirlerin sonucunda temelde sanatın iki başlıca görevi üzerinde durulmuştur: eğitme görevi ve zevk verme görevi. Tolstoy ve Richards’ın sanatla ilgili kuramlarının analizi, ayrı ayrı isimler olarak ele alınıp incelenmiş olsa da her iki ismin birlikte ve karşılaştırılarak incelenmesi yapılmamıştır. Bu nedenle, bu konu ilk kez bu şekilde inceleneceğinden, özellikle edebiyat alanında önem arzetmektedir. Konunun amacı, farklı kültürlerden olan ama sanat ve edebiyat alanında önemli fikirlere imza atmış iki önemli ve bilinen ismin kuramlarını karşılaştırmalı olarak incelemek, her iki kuramın farklı yönlerini ve hangi noktalarda kesiştiklerini tespit etmektir. Biri Rus edebiyatının, diğeri İngiliz edebiyatının olmak üzere iki düşünürün, sanatın görevi ve işlevi üzerine çeşitli teorileri olmuştur. Tolstoy, sanatı toplumu yönlendirmek için bir araç olarak görmüştür, Richards ise onun görevini zevk verebilmesinde, estetik duygu uyandırabilmesinde görmüştür. Tüm bu anlatıların ve Tolstoy ile Richards’ın görüşlerinin ayrıntılarını, karşılaştırmalarını, benzer ve farklı yönlerini daha iyi görebilmek için, bu çalışmada analiz adım adım sürdürülmektedir.Keywords
Sanat, Eğitim, Estetik, Görev.

Abstract

The function of art is one of the most discussed and curious topics throughout history. Many art critics and theorists have put forward various thesis on this subject, some of which have been accepted and some rejected. As a result of all these ideas, the main tasks of art are mainly focused on: the function of educating and the function of giving pleasure. Although the analysis of Tolstoy and Richards' theories on art was analized separately, there is no research of these theorists separately or together comparatively. Therefore, since this is the first time this topic will be analised in this way, it is important especially in the field of literature. The aim of the subject is to research comparatively the theories of two important and well-known names from different cultures that put signature under the important ideas in the field of art and literature and to determine the different aspects and points of intersection of both theories. Two thinkers, one of whom was from Russian literature and the other from English literature, had various theories on the function of art. Tolstoy saw art as a tool for guiding society, but Richards saw its function as a way to give pleasure and evoke aesthetic emotion. In order to see better the details, comparisons, similar and different aspects of Tolstoy’s and Richards’ views, in this study the analysis is carried out step by step.Keywords
Art, Education, Aesthetics, Function.

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri