Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALGILANAN KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK KALİTATİF VE KANTİTATİF BİR ARAŞTIRMA: BİR RESTORAN ZİNCİRİ ÖRNEĞİ
(A QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH TO DETERMINE FACTORS AFFECTING PERCEIVED QUALITY: A RESTAURANT CHAIN EXAMPLE )

Author : Hande AYHAN GÖKCEK    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 32
Page : 227-240
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, ulusal bir restoran zinciri özelinde, tüketici davranışlarının şekillenmesinde çok önemli bir kavram olan algılanan kaliteyi etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılmasıdır. Algılanan kalite ile ilgili bugüne dek bir çok tanım yapılmıştır. Kalite, anlaşılması ve ayırt edilmesi zor olanı resmetmektir. Kalite “güzellik, lüks, parlaklık, göz kamaştırmak” gibi sözcüklerle çoğu kez yanlış sıfatlandırılır. Kalite ve onun olması için gerekenler tüketiciler tarafından kolayca dile getirilemez. Kalitenin açıklaması ve nasıl ölçümleneceği araştırmacılar için de günümüzün sorunlarından biridir. Bu araştırmanın önemi ve farkı, algılanan kaliteyi daha iyi anlamlandırabilmek adına kalitatif ve kantitafif analizler içermesi ve araştırma yapılan restoranın Türkiye’nin yedi şehrinde bulunmasıdır. Bu nedenle yeme-içme sektörüne, tüketici davranışlarının yönlendirilebilmesi adına ışık tutacağı düşünülmektedir. Analizlerde, pazarlama araştırmalarında önemli bir yeri olan kalitatif araştırmalardan odak grup görüşmeleri yapılmış ve buradan çıkan sonuçlarla kantitatif analize geçilmiştir. Yüz yüze anket çalışması uygulanmış ve tüketicilerin kalite algıları ölçülmüştür. Bu anlamda Servqual ölçeğinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre, bu restoran zincirine özel olarak algılanan kaliteyi etkileyen üç boyutun çok önem kazandığı tespit edilmiştir. Bu üç boyuta yapılan güvenirlilik testlerinin (Cronbach’s Alpha) geçerli olduğu görülmüştür. Sonuç ve öneriler verilerek çalışma tamamlanmıştır.Keywords
Tüketici Davranışları, Pazarlama Araştırmaları, Algılanan Kalite, Odak Grup Görüşmesi, Keşfedici Faktör Analizi

Abstract

The aim of this research is to reveal the factors affecting perceived quality, which is a very important concept in shaping consumer behavior, in a national restaurant chain. Many definitions of perceived quality have been made to date. Quality is painting what is difficult to understand and distinguish. Quality is often misattributed with words such as “beauty, luxury, brilliance, dazzling”. Quality and its requirements cannot be easily expressed by consumers. Explanation of quality and how to measure it is one of today's problems for researchers. The importance and difference of this research is that it includes qualitative and quantitative analyzes in order to better understand the perceived quality and that the researched restaurant is located in seven cities of Turkey. For this reason, it is thought that it will shed light on the food and beverage sector in order to direct consumer behaviors. In the analyses, focus group interviews were made from the qualitative researches that have an important place in marketing research and quantitative analysis was started with the results obtained from these. A face-to-face survey study was conducted and the quality perceptions of consumers were measured. In this sense, the Servqual scale was used. According to the results of the analysis, it has been determined that three dimensions that affect the perceived quality specifically for this restaurant chain are very important. Reliability tests (Cronbach's Alpha) applied to these three dimensions were found to be valid. The study was completed by giving conclusions and recommendations.Keywords
Consumer Behavior, Marketing Research, Perceived Quality, Focus Group Interview, Exploratory Factor Analysis

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri