Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ИСТОКИ ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МИФОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ИСКУССТВЕ ДРЕВНЕГО КИТАЯ
(THE ORIGINS OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE MYTHOLOGICAL WORLDVIEW IN THE ART OF ANCIENT CHINA )

Author : Anar Iskandarov    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 32
Page : 253-265
    


Summary

Çin bəşəriyyətin ən qədim sivilizasiyalarından biridir. Qədim Çin incəsənəti və mədəniyyəti müxtəlif etnomədəni dəyərlərin qovuşmasından yaranmış dərin mənəvi ənənələrə malikdir. Qədim Çinin incəsənəti və mədəniyyəti bəşər sivilizasiyasının tarixində ən parlaq və təkrarolunmaz təzahürlərdən biri hesab olunur. Bizim e.ə.V minillikdən başlayaraq Qədim Çində ilk əkinçilik ocaqları meydana çıxır. Qeyd etmək lazımdır ki, qədim Çinin ilk mifoloji və kosmik dünyagörüşləri sistemləri məhz qədim Çinin əkinçilik mədəniyyətləri ilə sıx bağlı olmuşdur. Neolit dövrünə aid edilən və qədim Çinin keramika məmulatlarını bəzəyən həndəsi və nəbati ornamentlər, zoomorf və antropomorf təsvirlər qədim çinlilərin mifoloji təfəkkürlərini və ayinlərini özlərində əks etdirirlər. E.ə. II minilliyin ortalarında Huanxe çayının hövzəsində şəhər mədəniyyəti tipli möhtəşəm Şan-İn sivilizasiyası formalaşır. Qədim Çinin mədəniyyətinin inkişafı tarixində Şan-İn dövrü qədim Çin cəmiyyətinin həyat fəaliyyətinin bir çox sahələrində olduqca böyük tərəqqini meydana gətirir. Maraqlıdır ki, Qədim Çinin Şan-İn dövründə Çinin dekorativ tətbiqi sənətində “Heyvani üslubun” elementləri və motivləri ilə zəngin olan və özlərinin forma və kompozisiya məzmunlarına görə tamamilə yeni və fərqli cəhətlərə malik olan incəsənət məmulatları meydana çıxır. Bir çox tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, qədim Çin incəsənətində meydana gəlmiş “Heyvani üslub” qonşu köçəri qəbilələrin və xalqların təsiri altında, hərbi və ticarət əlaqələri nəticəsində yarana və inkişaf edə bilərdi. Qeyd etmək lazımdır ki, qədim Çin incəsənətinə aid olan zoomorf təsvirlər və zoomorf kompozisiyalı əşyalar ‟Çöl animalizmininˮ estetik prinsiplərinin daşıyıcıları rolunda çıxış etmişdirlər. “Heyvani üslubda” hazırlanmış bu zoomorf bədii obrazlar qədim Skif və Hun incəsənətinə xas olan yüksək dekorativ üslub səviyyəsinə və stilizasiyaya malikdirlər. Qədim Çin incəsənəti özünəməxsusluğu ilə diqqəti cəlb edən qədim semantikası və ona məxsus olan bədii obrazların təsvir üslubu ilə seçilən olduqca unikal və yetərincə tədqiq edilməmiş parlaq bir fenomendir.Keywords
Yanshao, arxeologiya, mifologiya, zoomorf təsvirlər

Abstract

China is one of the most ancient civilizations of mankind. Ancient Chinese art and culture have deep spiritual traditions that arose from the fusion of various ethno-cultural values. The art and culture of ancient China are rightfully considered one of the most striking and unique phenomena in the history of human civilization. Since the fifth millennium, the first agricultural centers have appeared in ancient China. It should be noted that the very first mythological and cosmological worldviews of ancient China are connected with the ancient Chinese agricultural culture. Geometric and floral ornaments, zoomorphic and anthropomorphic images that adorn ancient Chinese ceramics of the Neolithic era reflect the myths and rituals of the ancient Chinese. In the middle of the II millennium BC, the Yin civilization was formed in the Yellow River basin. The Yin period in the history of ancient Chinese culture marks a huge progress in many areas of ancient Chinese society. It is also noteworthy that in the decorative and applied art of ancient China of the Yin period, completely new and different art products with elements and motifs of the "animal" style appear in their forms and compositional content. Many researchers believe that the ancient Chinese animal style could have originated and developed under the influence of neighboring nomadic tribes and peoples, as a result of military and trade contacts. Objects with zoomorphic images and compositions that relate to the art of Ancient China of the Han period are carriers of the aesthetic principles of “steppe animalismˮ. These artistic images made in the “animal style” have a high level of decorative stylization, which are characteristic of Ancient Scythian and Hunnic art. Ancient Chinese art, unique both in its ancient semantics and in the style of depicting artistic images, is a phenomenal and still not fully explored phenomenon.Keywords
Yangshao, archeology, mythology, zoomorphic images

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri