Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YENİLİK VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDE TÜKETİCİ KATILIMININ ROLÜ META-ANALİZ VE KELİME BULUTU METİN ANALİZİ
(THE ROLE OF CONSUMER INVOLVEMENT ON INNOVATION AND NEW PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS: META-ANALYSIS AND WORD CLOUD TEXT ANALYSIS )

Author : Bilge TURP GÖLBAŞI    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 32
Page : 166-185
    


Summary

Günümüzde işletmeler yenilik faaliyetlerinde iş birliğine giderek ve dışarı açılarak, özellikle de tüketiciler ile kurdukları iş birlikleri ve ilişkiler sayesinde yenilik kavramını ve sürecini kolektif bir olgu haline getirme çabasındadırlar. Yeni ekonomik paradigmaların üstünlük sağlayabilmesi için yeni paradigmaların bir grup anahtar girdi olarak tanımlanabilecek faktörlere sahip olması gerekmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde inovasyon ve yeni ürün geliştirme başarısını ve performansını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. İnovasyonda tüketiciler en önemli kaynak konumuna gelmişlerdir. Çalışmalar tüketici entegrasyonunun inovatif ürünler ve kaynak harcamaları üzerindeki etkisinin çok fazla olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada bahsi geçen paradigmalar bir araya getirilerek öncelikle 2005-2022 yılları arasında yenilik, yeni ürün geliştirme süreçlerinin tüketici etkileri ve yenilik entegrasyonu alanında ele alınmış proje ve araştırmaların literatür taraması yapılmıştır. Ardından bu araştırmaların metin verileri bir araya getirilerek veriseti oluşturulmuştur. Daha sonra istatistiksel bir bakış sağlamak için Anaconda-Pycharm yazılımı üzerinde python programlama dili ile güçlü bir görselleştirme aracı olan ve son dönemde metin özetleme amacıyla metin madenciliğine başvurulan kelime bulutları metin analizi uygulanmıştır. Bu metin analiz yöntemi ile elde edilen sonuçların, terimlerden en sık olanların merkezde yoğunlukları artarak, daha düşük frekanslı terimlerin ise sınırlara doğru azalarak yerleştikleri gözlemlenmiştir. Gözlem sonuçlarına göre yüksek sıklıktaki terimlerin, “NPD (Yeni Ürün Geliştirme), tüketici katılımı ve inovasyon” terimleri olduğu ve belirgin biçimde merkezde yoğunlaştığı bulgularına ulaşılmıştır. Sonuç olarak meta-analiz ve kelime bulutu metin analizi sonuçlarının paralel olarak yeniliğin ve yeni ürün geliştirme stratejisinin “tüketici katılımı” yani tüketiciye yakın durmak olduğu dolayısıyla doğru kullanıcıların firmaya yeni ürünleri tutunduran fikirler sağlayabildiği sonuçlarına ulaşılmaktadır. İlerleyen çalışmalarda ürün yeniliklerinin “teknoloji yeniliği” ve “pazar yeniliği” olarak farklı boyutlara sahip olması göz önünde bulundurularak yeniliğin yenilik düzeylerine bağlı olarak tüketiciden farklı düzeyde bilgi talep etmesi etkenleri değerlendirilmelidir. Çalışmanın literatüre katkısı yeni bir ürün fikri geliştirme aşamasında, tüketiciler ve tüketici grupları hakkında yüksek düzeyde bilgi sahibi olan firmaların, daha fazla bilgi edindiklerinde daha yüksek seviyede performans gösteren ürünler geliştirebilecekleridir.Keywords
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, İnovasyon, Metin Analizi

Abstract

Today, businesses are trying to make the concept and process of innovation a collective phenomenon by collaborating in innovation activities and opening up, especially thanks to the cooperation and relationships they have established with consumers. In order for new economic paradigms to be superior, new paradigms must have factors that can be defined as a group of key inputs. From this point of view, there are many factors that affect the success and performance of innovation and new product development. Consumers have become the most important source of innovation. Studies show that the impact of consumer integration on innovative products and resource expenditure is enormous. In this study, the aforementioned paradigms were brought together and a literature review of the projects and researches in the field of innovation, consumer effects of new product development processes and innovation integration between the years 2005-2022 was conducted. Then, the text data of these studies were brought together and translated and a dataset was created. Then, word cloud text analysis, which is a powerful visualization tool, was applied on the Anaconda-Pycharm software with python programming language to provide a statistical view. It has been observed that the results obtained by this text analysis method, the most frequent terms settle in the center by increasing their density, and the lower frequency terms are located towards the borders by decreasing. According to the results of the observation, it was found that the terms with high frequency were “NPD (New Product Development), consumer participation and innovation” and were clearly concentrated in the center. As a result, in parallel with the results of meta-analysis and word cloud text analysis, it is concluded that the innovation and new product development strategy is "consumer participation", that is, staying close to the consumer, so that the right users can provide the company with ideas that promote new products.In future studies, considering that product innovations have different dimensions as "technology innovation" and "market innovation", the factors that demand different levels of information from the consumer depending on the innovation level should be evaluated. The contribution of the study to the literature is that at the stage of developing a new product idea, companies that have a high level of knowledge about consumers and consumer groups will be able to develop products that perform at a higher level when they gain more information.Keywords
Technology and Innovation Management, Innovation, Text Analysis

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri