Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KADINLARIN İSTEYEREK DÜŞÜK YAPMA NEDENİ VE DÜŞÜK SONRASI AİLE PLANLAMASI KULLANMA DURUMLARI
(REASONS FOR ABORTION BY WOMEN AND THEIR USE OF FAMILY PLANNING AFTER ABORTION )

Author : Hatice Serap KOÇAK  ; Rabia SOHBET  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 476-487
    


Summary

Araştırma kadınların isteyerek düşük olmalarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Gaziantep İli Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi Aile Planlaması Polikliniğinde isteyerek düşük olan 210 kadın oluşturdu. Verilerin toplanmasında, sosyo-demografik değişkenleri, doğurganlık özelliklerini, isteyerek düşük ilişkin bilgilerini içeren görüşme formu kullanılmıştır. Veriler yüzdelik, aritmetik ortalama, ki kare testi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada; kadınların %27.6’sının 35-39 yaş grubunda ve ortalama yaşlarının 33.5±0.44 olduğu, %61.9’unun ilk isteyerek düşüğü olduğu ve %41.4’ünün maddi yetersizlik nedeni ile düşük olduğu belirlenmiştir. Yaş, evlilik süresi, gebelik sayısı, istenilen çocuk sayısı, önceki gebeliğin sonlanma şekli, gebelikte cinsiyet tercihi ile isteyerek düşük sayıları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). İsteyerek düşük öncesi kadınların büyük çoğunluğu geri çekme ile korunurken, düşük sonrası etkili yöntem kullanım oranı artmıştır. Düşük olma nedeninin bilinmesi düşükleri önlemede etkilidir. Kadınlara düşük sonrası yöntem kullanımına yönelik uygulamalarla tekrarlayan düşükler önlenmesinde önemlidir.Keywords
Kadın, düşük, düşük olma nedeni, aile planlaması.

Abstract

The research was conducted as a descriptive and cross-sectional study in order to determine the induced abortion of women. The sample of the study consisted of 210 women who had induced abortion in Gaziantep Province Obstetrics and Gynecology Hospital Family Planning Polyclinic. An interview form including information about socio-demographic variables, fertility characteristics, and voluntary abortion was used to collect data. The data were evaluated by percentage, arithmetic mean, chi-square test. In the research; It was determined that 27.6% of the women were in the 35-39 age group and their average age was 33.5±0.44, 61.9% had a first-induced abortion and 41.4% had abortion due to financial insufficiency. The relationship between age, duration of marriage, number of pregnancies, number of desired children, termination of previous pregnancy, gender preference during pregnancy and the number of induced abortions were found to be statistically significant (p<0.05). While the vast majority of pre-abortion women were protected by withdrawal, the rate of effective method use increased after abortion. Knowing the cause of abortion is effective in preventing abortion s. It is important to prevent recurrent abortion s with applications for women to use post-abortion methods.Keywords
Woman, abortion, reason for abortion, family planning

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri