Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİMSEL SÜREÇLERDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMİNİNG THE PROBLEMS ENCOUNTERED BY SCHOOL ADMİNİSTRATORS İN ADMİNİSTRATİVE PROCESSES AND SOLUTİON PROPOSALS )

Author : Mehmet AKAY  ; Mehmet Barış İPEK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 127-139
    


Summary

Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin yönetimsel süreçlerde karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlar üzerindeki çözüm önerilerinden faydalanarak konu üzerinde değerlendirmelerde bulunmaktır. Nitel araştırma yöntemi ve fenomenoloji deseninde yürütülen bu çalışmaya, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde Antalya’nın Kepez ilçesindeki resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise ’de görev yapmakta olan 20 okul yöneticisi katılmıştır. Bu katılımcıların 3’ünü anaokulu, 8’ini ilkokul, 6’sını ortaokul ve 3’ünü ise lise yöneticisi oluşturmaktadır. Analiz sonuçlarına göre yönetim süreçleri kapsamında karar, planlama, örgütleme, iletişim, etkileme, eşgüdümleme, değerlendirme ve okul yöneticilerinin yönetimsel alandaki yeterlilik düzeylerine ait temalar oluşmuştur. Araştırma sonuçlarına göre karar sürecinin mevzuata dayalı olarak şekillendiği, öğretmenlerin karara katılımı çoğunlukla toplantılar ile olduğu, velilerin ise daha çok veli toplantıları ve veli temsilcisi aracılığı ile karara katıldığı, karar sürecini sınırlayan etmenlerin daha çok isteksizlik, mevzuat, ekonomik faktörler ve zaman kısıtlılığı olduğu görülmektedir. Planlama sürecinin okul kademesine göre değişiklik gösterdiği, kısa ve uzun vadeli planlamaların takibinin okul yönetimi tarafından yapıldığı, diğer paydaşların ise kurul ve komisyonlar aracılığı ile katıldığı görülmüştür. Örgütleme sürecinde mevzuatın temel alındığı ve kişilerin yetenek ve tecrübesine dikkat edildiği, çatışma çözümlerinde ilk olarak iletişim yolunun kullanıldığı, bu yolla çözülemeyen durumlarda yasal süreçlere başvurulduğu görülmüştür. İletişim sürecinde sözlü ve yazılı iletişimin kullanıldığı, teknolojik yöntemlerden yararlanıldığı, yöneticilerin önyargısı, kişisel menfaatlerin ön plana çıktığı, karşısındakini dinlememe gibi iletişim sorunlarının olduğu görülmüştür. Etkileme sürecinde sözlü ve yazılı etkileme yöntemlerinin kullanıldığı ve yetki dağılımı yapıldığı görülmektedir. Eşgüdümleme sürecinde ise eşgüdümü arttırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği ve toplumsal değerlere önem verildiği görülmüştür. Değerlendirme sürecinde öğretmenlerin denetiminin daha çok ders denetimi ve sübjektif değerlendirme yoluyla yapıldığı, öğrencilerin ise okul türü ve kademesine göre değerlendirildiği görülmektedir. Okul yöneticilerinin yeterlilik düzeylerine ilişkin ise yöneticilerin hizmet öncesi ve sonrası almış olduğu eğitimlerin yeterli olmadığı görülmektedir.Keywords
Eğitim yönetimi, okul müdürü, yönetsel sorun, çözüm önerisi

Abstract

The aim of this research is to determine the problems that school administrators encounter in administrative processes and to make evaluations on the subject by making use of solution suggestions on these problems. 20 school administrators working in official kindergartens, primary schools, secondary schools and high schools in Antalya's Kepez district participated in this study, which was carried out in a qualitative research method and phenomenology design. 3 of these participants are kindergarten, 8 primary school, 6 secondary school and 3 high school administrators. According to the results of the analysis, the themes of decision, planning, organization, communication, influencing, coordination, evaluation and the competence levels of school administrators in the administrative field were formed within the scope of management processes. According to the results of the research, it is seen that the decision process is shaped based on the legislation, teachers' participation in the decision is mostly through meetings, parents mostly participate in the decision through parent meetings and parent representatives, and the factors limiting the decision process are mostly reluctance, legislation, economic factors and time constraints. It has been observed that the planning process varies according to the school level, the follow-up of short and long-term plans is carried out by the school administration, and other stakeholders participate through the boards and commissions. It has been seen that the legislation is based on the organization process and attention is paid to the abilities and experience of the people, the communication method is used first in conflict resolution, and legal processes are applied in cases that cannot be resolved in this way. It has been observed that verbal and written communication are used in the communication process, technological methods are used, the prejudices of the managers, personal interests come to the fore, and there are communication problems such as not listening to the other person. It is seen that verbal and written influencing methods are used and authority is distributed in the influencing process. In the coordination process, it was seen that various activities were organized to increase coordination and social values were given importance. In the evaluation process, it is seen that the supervision of the teachers is mostly done through course supervision and subjective evaluation, and the students are evaluated according to the school type and level. Regarding the proficiency levels of school administrators, it is seen that the training received by the administrators before and after the service is not sufficient.Keywords
Education Management, School Principal, Managarial Problem,Solution Proposal

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri