Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YÖNETİMDEKİ DEĞİŞİME ETKİLERİNE YEREL BİR ÖRNEK: YUNUS EMRE KÜLTÜR VAKFI (KARAMAN)
( A LOCAL EXAMPLE OF THE IMPACT OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS ON CHANGE IN GOVERNANCE: YUNUS EMRE CULTURAL FOUNDATION (KARAMAN) )

Author : Hasan AKAY    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 202-212
    


Summary

Sosyal hayatın önemli bir parçasını teşekkül eden birey, diğer bireyler ile yaşamını ikame etmesinin yanında ortak amaçlara ulaşmak için de işbirliği içerisindedir. Yönetim kavramı da genel olarak bahsedilen ortamlarda tezahür etmektedir. Bireylerin amaçlarında veya zihinlerindeki algılarda yaşayacakları değişim, doğal olarak bireylerin sosyal yaşamları ile eklemlenmiş yönetim olgusuna da etki edecektir. Sosyal hayatın disiplinleri arasında bulunan yönetim kavramının doğrudan muhatabı birey olduğundan dolayı birey ile ilgili tüm değişim, dönüşüm ve gelişim de yönetim kavramı ile ilişkilendirilebilir. Bireylerin sosyal yaşam bloğu içerisinde amaç veya akıl birliği ile bir araya geldiği yapılanmaların en önemlileri arasında sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşları bünyelerinde barındırdıkları bireyleri etkileyebilmekte, zihinlerdeki kavram algısını ve hayatın çeşitli dengelerini değiştirebilme gücüne sahiptirler. Zihin değişimi yaşayacak birey artık yaşamı yeni algısına göre yorumlayacak ve sürekli karşılaştığı ana temalarda da bu değişimi arzulayacaktır. Bu çalışmanın amacı, yönetimdeki bürokratik anlayıştan hizmet anlayışına kadar birçok alanda yaşanan değişimlerde sivil toplum kuruluşlarının etkilerinin olup olmadığını tartışmaktır. Bu kapsamda Karaman ilinde yerel bir aktör olan Yunus Emre Kültür Vakfı’nın yönetim anlayışındaki değişime etkilerinin neler olduğu, bunları bir baskı unsuru olarak mı kullandığı yoksa toplumdan gelen dönütlere göre bir sivil toplum kuruluşu refleksi ile mi gerçekleştirdiği konuları incelenmiştir. Sonuç olarak çalışmada, yönetimdeki değişime sivil toplum kuruluşu olarak Yunus Emre Kültür Vakfı’nın doğrudan müdahil olmadığı görülmüştür. Bu durumun ana sebebi, sivil toplum kuruluşlarının yönetimdeki değişime yönelik somut faaliyetlerinin yönetim sisteminde şüphe ile bakılması anlayışının sivil toplum kuruluşu lehine değişmemiş olmasından kaynaklı olduğu görülmüştür.Keywords
Sivil Toplum Kuruluşları, Yönetim, Değişim.

Abstract

The individual, who constitutes a part of social life, is in cooperation with other individuals to achieve common goals as well as substituting his life. The concept of management is also generally manifested in these mentioned environments. The change in the goals or perceptions of individuals will naturally affect the management phenomenon articulated with the social lives of individuals. Since the direct addressee of the concept of management, which is among the disciplines of social life, is the individual, all the change and development related to the individual can be associated with the concept of management. Non-governmental organizations are among the most important structures where individuals come together with purpose or unity of mind within the social life bloc. Non-governmental organizations are able to influence the individuals they host within their bodies and have the power to change the perception of concepts in their minds and various balances of life. The individual who will experience a change of mind will now interpret life according to his new perception and will desire this change in the main themes he constantly encounters. The aim of this study is to discuss whether non-governmental organizations have an impact on the changes in many areas from bureaucratic understanding to service understanding in management. In this context, the effects of the Yunus Emre Cultural Foundation, which is a local actor in Karaman, on the change in management approach, whether it uses them as a pressure factor or whether it carries out them with a non-governmental organization reflex according to the feedback from the society were examined. As a result, the study showed that the Yunus Emre Cultural Foundation as a non-governmental organization was not directly involved in the change in management. The main reason for this situation is that the understanding that the concrete activities of non-governmental organizations for change in management are viewed with suspicion in the management system has not changed in favor of non-governmental organizations.Keywords
Non-Governmental Organizations, Management, Change.

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri