Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE EVDEN ÇALIŞMA İLE İŞ - AİLE YAŞAMI DENGESİ ETKİLEŞİMİNİN TÜKENMİŞLİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
(AN EXAMINATION OF WORK FROM HOME AND WORK - FAMILY LIFE BALANCE INTERACTION IN THE CONTEXT OF BURNOUT DURING COVID-19 PANDEMIC )

Author : Işıl TURHAN  ; Sevda DEMİRBİLEK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 34
Page : 312-345
    


Summary

Covid – 19’un kısa sürede salgın boyutuna ulaşması, sosyal yaşamın hemen her alanında yeni düzenlemelere gidilmesini gerektirmiştir. Kitlesel halde evden çalışmaya geçilmesi ile çalışanlar, iş sorumluluklarını ve ev sorumluluklarını aynı fiziksel ortamda yürütmek zorunda kalmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklarla çalışanlar, günün her saati işverenleri, çalışma arkadaşları ya da iş gereği iletişimde olmaları gereken muhataplar tarafından erişilebilir olmaktadır. Evden çalışma, çalışanlara sağladığı faydalarla birlikte, ev ve iş yaşamları arasında artan geçirgenliğe bağlı olarak iş – aile yaşamı dengesi sorunlarının yaşanmasına ve buna bağlı olarak tükenmişlik sorununa da neden olabilmektedir. Çalışanın cinsiyeti, çocuk sahibi olması ve çocukların yaş aralıkları gibi kişisel değişkenler de yaşanan iş – aile yaşamı dengesi sorunu ve tükenmişlik düzeyi üzerinde etkili olmaktadır. Çalışmanın amacı, Covid – 19 salgını sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan öğretmenlerin zorunlu olarak gerçekleştirdikleri evden çalışmalarının iş - aile yaşamı dengeleri üzerine etkisini ve bu bağlamda yaşanan tükenmişlik sorununun varlığını belirlemektir. Çalışma ayrıca, yaşanan iş aile yaşamı dengesi sorunları ve tükenmişlik durumu açısından, devlet okulları ve özel okullarda çalışan öğretmenler arasında bir karşılaştırma yapılmasına da olanak sağlamaktadır. Çalışmada betimsel araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Veriler, Marmara Bölgesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu okulları ve özel okullarda çalışan ve ölçüt örneklem yöntemi kullanılarak seçilen 20 öğretmen ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilerek toplanmıştır. Elde edilen veriler, MAXQDA nitel veri analizi programında çözümlenmiş ve altı ana tema ortaya konmuştur. Bu temalar; aile yaşamının evden çalışma olgusu üzerindeki etkileri, evden çalışma olgusunun aile yaşamı üzerindeki etkileri, desteğe ihtiyaç duyma ve destek mekanizmaları, evden çalışma sisteminin avantajları ve dezavantajları, özel/ devlet okulundaki çalışma koşulları hakkındaki görüşler ve öğretmenlerin eğitim sistemi hakkındaki görüşleri şeklindedir. Araştırma sonuçlarına göre özetle, özel okulda çalışan öğretmenler, evden çalışma sürecinde devlet okullarında çalışan meslektaşlarından belirgin bir biçimde daha yoğun iş - aile yaşamı dengesi sorunu ve tükenmişlik yaşamaktadır. Söz konusu durumun altında yatan nedenleri ise gerek kendilerinden daha yoğun bir çalışma temposu beklenmesi, gerekse iş güvencelerinin olmaması şeklindeki etkenlerle açıklanabilir.Keywords
İş ve Aile Yaşamı Dengesi, Evden Çalışma, Tükenmişlik, Covid – 19, Öğretmenler

Abstract

The epidemic size of Covid-19 in a short time, necessitated new regulations in almost every area of social life. With the massive shift to work from home, employees have had to carry out their work responsibilities and home responsibilities in the same physical environment. With the opportunities provided by information and communication technologies, employees are accessible around the clock by their employers, colleagues or business partners who need to be in contact with each other. Working from home, along with the benefits, provides to employees, can also cause work-family life balance problems and burnout problem depending on the increased permeability between home and work lives. Personal variables such as the gender of the employee, having children and the age range of the children also affect the work-family life balance problem and the level of burnout. The aim of the study is to determine the effect of the compulsory work from home, which is carried out by the teachers working within the Ministry of National Education during the Covid-19 epidemic, on the work-family life balance and the existence of the burnout problem experienced in this context. The study also makes it possible to make a comparison between teachers working in public and private schools in terms of work-family life balance problems and burnout. In the study, descriptive research method was used. The data were collected by conducting in-depth interviews with 20 teachers working in public and private schools affiliated to the Ministry of National Education in the Marmara Region and selected using the criterion sampling method. The data obtained were analyzed in the MAXQDA qualitative data analysis program and six main themes were revealed. These themes are; the effects of family life on the phenomenon of working from home, the effects of working from home on family life, the need for support and support mechanisms, The advantages and disadvantages of the home working system, views on working conditions in private/public schools, and teachers' views on the education system. According to the results of the research, in summary, teachers working in private schools experience more intense work-family life balance problems and burnout than their colleagues working in public schools during the work from home process. The underlying reasons for this situation can be explained by the factors such as the expectation of a more intense work pace and the lack of job security.Keywords
Work - Family Life Balance, Working from Home, Burnout, Covid – 19, Teachers

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri