Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1959 KÜBA DEVRİMİ’NİN KÜBA'NIN GÖÇ KARAKTERİNE ETKİSİ: KÜBA-ABD ARASINDAKİ DIŞ GÖÇ İLİŞKİSİNE ODAKLI TARİHSEL BİR İNCELEME
(THE EFFECT OF THE 1959 CUBAN REVOLUTION ON CUBA'S MIGRATION CHARACTER: A HISTORICAL EXAMINATION FOCUSING ON FOREIGN MIGRATION RELATIONSHIP BETWEEN CUBA-USA )

Author : Sabina Nasirova  ; Emre EKİNCİ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 36
Page : 159-172
    


Summary

Göç, insanlık tarihi boyunca ve dünyanın her bölgesinde gerçekleşen ve en genel anlamıyla; yer değiştirmek olarak tanımlanan toplumsal bir olgudur. Bu çalışmada, Küba`nın göç karakterinin değişimi, 1959 Küba Devrimi’nin etkisi bakımından incelenmekte ve sınırlılıklar olarak ise Küba-ABD arasındaki dış göç ilişkisi seçilmektedir. Bu bakımdan öncelikle göç kavramı ve göç kuramları hakkında genel bir tanımlama yapılmaktadır. Bu bölümün içeriğini, Ravenstein`ın Göç Yasaları Kuramı, Petersen`in Göç Tipolojisi Kuramı, İtme ve Çekme Kuramı, Ekonomi Temelli Kuram, Göç Sistemleri Kuramı ve İlişkiler Ağı Kuramı oluşturmaktadır. Ardından ise 1959 Küba Devrimi öncesi durumu ele almak bakımından Kolomb sonrası Küba’nın göç karakteri olan göç alan karakteri incelenmektedir. Bu bölümün içeriğini, Küba’nın genel coğrafi yapısından başlayarak geleneksel ekonomi-politik yapısının tanıtılması oluşturmaktadır. Üçüncü bölümde, Küba’nın 1959 Devrimi sonrası göç karakteri şu beş dönemde incelenmektedir: Tarihi Sürgünler/Altın Sürgün (1959-1962), Özgürlük Uçuşları (1965-1973), Mariel`den Çıkış (1980), Balsero/Rafter Krizi (1994) ve Sovyet Sonrası Göç (1995-2023). Küba-ABD ilişkilerine odaklanan bu bölüm, Küba’nın göç karakterinin 1959 Devrimi’nden sonra yaşadığı değişim görünür kılınmakta ve göç alan bir ülke iken hangi dinamikler dahilinde Küba’nın göç veren bir ülkeye dönüştüğü analiz edilmektedir. Sonuç bölümünde ise yapılan inceleme neticesinde Küba’nın değişen göç karakterinin taşıdığı anlamlar hakkında göç teorileri üzerinden Küba-ABD odaklı bir tarihsel analiz yapılmaktadır. Diğer bir ifade ile bu çalışma, 1959 Küba Devrimi’nin Küba’nın göç karakterine etkisini sorgulamakta ve Küba-ABD arasındakı dış göç ilişkisi odağında Küba’nın göç alan bir ülke iken göç veren bir ülkeye nasıl dönüştüğüne cevap vermek adına farklı göç kuramlarından faydalanarak Küba’nın göç karakterinin tarihsel bir incelemesini sunmaktadır. Böylelikle 1959 Küba Devrimi’nin Küba’ya etkisinin göç boyutuna akademik bir katkı bulunulmasının yanısıra göç çalışmalarına katkı sunulması amaçlanmaktadır.Keywords
Göç, Küba’nın Göç Karakteri, 1959 Küba Devrimi, Göç Kuramları, Küba-ABD Arasındaki Dış Göç İlişkisi

Abstract

Migration, which has taken place throughout history and everywhere, and in the most general sense; is a social phenomenon defined as displacement. In this study, the change in the immigration character of Cuba is examined in terms of the effect of the 1959 Cuban Revolution, and the external migration relationship between Cuba and the USA is selected as a limitation. In this respect, firstly, a general definition is made of the concept of migration and migration theories. Then, in order to deal with the situation before the 1959 Cuban Revolution, the immigration character, which is the immigration character of post-Columbian Cuba, is examined. The content of this section consists of introducing the traditional economic-political structure of Cuba, starting from the general geographical structure. In the third part, the immigration character of Cuba after the 1959 Revolution is examined in the following five periods: Historical Exiles (1959-1962), Flights to Freedom (1965-1973), Exit from Mariel (1980), Balsero/Rafter Crisis (1994) and Post-Soviet Migration (1995-2023). This section, which focuses on Cuba-US relations, makes visible the change in Cuba's immigration character after the 1959 Revolution and analyzes the dynamics in which Cuba turned into an emigrant country while it was a country of immigration. In the conclusion part, as a result of the examination, a Cuba-USA-focused historical analysis is made on the meanings of the changing immigration character of Cuba through migration theories. In other words, this study answers the question about the transformation of Cuba from a country of emigration to a country of immigration, with a focus on the external immigration relationship between Cuba and the USA. It offers a historical analysis of the migration character. Thus, besides making an academic contribution to the immigration dimension of the 1959 Cuban Revolution's impact on Cuba, it is aimed to contribute to migration studies.Keywords
Immigration, Immigration Character of Cuba, 1959 Cuban Revolution, Immigration Theories, Foreign Migration Relationship Between Cuba and USA

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız Yayınlanmıştır.    MAYIS SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız İçin Makalenizi 01 Mayıs Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri