Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANADOLU VE AZERBAYCAN SAHALARI HALK EDEBİYATI TÜRLERİ ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME
(A COMPARATIVE EXAMINATION ON GENRES OF FOLK LITERATURE IN ANATOLIAN AND AZERBAIJAN FIELDS )

Author : Shurubu KAYHAN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 152-161
    


Summary

ÖZET Türkiye ve Azerbaycan köklerindeki derin bağlarıyla, aynı tarihi, kültürü, destanları, kahramanlıkları, kayıpları ve zaferleri beraber yaşayan bir millet iki devlettir. Her iki devletin de paylaştıkları kültürel değerleri oldukça benzer. Türklerin yurt edindikleri Anadolu’da sözlü geleneğin bir devamı olarak süre gelen halk edebiyatı ürünleri, toplumların ortaklaşa yarattıkları ve kendilerine has zevkleri yansıtan söyleyiş özelliği olan türlerden oluşmaktadır. Halk edebiyatı türleri arasında destan, masal, halk hikayesi, efsane, türkü, mâni, ninni, ağıt, bilmece, tekerleme, deyim ve atasözleri, alkış ve kargış bulunmaktadır. Adı geçen türler toplumları oluşturan ve onları nesiller boyunca bir arada tutan önemli ürünlerdir. Bu çalışmada, hem Anadolu hem Azerbaycan sahasında bulunan halk edebiyatı türleri ele alınmış olup yöntem olarak da türler arası mukayeseli inceleme yapılarak iki halk arasındaki edebi ve kültürel bağlar tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu çalışmanın amacı, Anadolu ve Azerbaycan Türkleri arasında geçmişten günümüze uzanan süreç içerisinde oluşturulan halk edebiyatı türlerinin hem nesir (destan, masal, halk hikayesi, efsane) hem nazım türlerini (türkü, mâni, ninni, ağıt, bilmece, tekerleme, deyim ve atasözü, alkış ve kargış) mukayese ederek örneklerle incelemektir. Bu bağlamda önce edebi türlere değinilecek daha sonra türler arasındaki özellikler mukayese edilecektir.Keywords
Anahtar Sözcükler: Anadolu, Azerbaycan, halk edebiyatı, türler, mukayeseli inceleme.

Abstract

SUMMARY Turkey and Azerbaijan, with their deep ties in their roots, are two states, a nation that lives together with the same history, culture, epics, heroism, losses and victories. The cultural values shared by both states are quite similar. Folk literature products, which continue as a continuation of the oral tradition in Anatolia, where the Turks have settled, are composed of genres that are jointly created by societies and that reflect their unique tastes. Folk literature genres include epic, fairy tale, folk tale, legend, folk song, mania, lullaby, lament, riddle, rhyme, idiom and proverb, applause and confusion. The mentioned species are important products that make up societies and keep them together for generations. In this study, folk literature genres in both Anatolia and Azerbaijan will be discussed, and the literary and cultural ties between the two peoples will be tried to be determined by making a comparative analysis between genres as a method. The aim of this study is to examine both prose (epic, tale, folk tale, legend) and verse types (folk song, mania, lullaby, lament, riddle, rhyme, idiom and proverb) applause and confusion) by comparing them with examples. In this context, first literary genres will be mentioned and then the features between genres will be compared.Keywords
Keywords: Anatolia, Azerbaijan, folk literature, genres, comparative analysis.

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri