Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GENÇLERİN AİLE AİDİYETİNİN BAZI DEĞİŞKENLER VE ANA-BABA TUTUM ALGISINA GÖRE İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF YOUNG PEOPLE'S FAMILY BELONGING ACCORDING TO PARENTAL ATTITUDE PERCEPTION AND SOME VARIABLES )

Author : Barış DEMİREL  ; Atilla ALTUN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 249-267
    


Summary

Gençlerin aile otorite algısı ve aile aidiyet düzeyi arasında ilişki olup olmadığının araştırıldığı bu araştırma kapsamında Kırıkkale Üniversitesinde önlisans ve lisans düzeylerinde çocuk gelişimi bölümünde eğitimine devam eden 217 öğrenciden veriler toplanmıştır. Çalışmada aidiyet algısını ölçmek için “Aile Aidiyet Ölçeği” ve aile otorite algısını ölçmek için ise “Ana Baba Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre kendilik aidiyeti alt boyutunda; baskıcı-aşırı kontrolcü ana-baba tutumuyla demokratik ve serbest bırakan ana-baba tutumları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Ayrıca genel aile aidiyetinde; baskıcı-aşırı kontrolcü ana-baba tutumuyla demokratik ve serbest bırakan tutumları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Buna göre aşırı-kontrolcü ana-baba tutumları kendilik aidiyetini ve genel aile aidiyetini diğer boyutlara kıyasla görece düşürmektedir. Koruyucu-istekçi ana-baba tutumunun katılımcılar arasında en yaygın algı olduğu belirlenirken; bunu demokratik ana-baba tutumlarının takip ettiği belirlenmiştir. Katılımcıların genel aile aidiyetinin yüksek olduğu; özellikle kendilik aidiyetinin, aile aidiyeti alt boyutuna göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ailedeki en iyi anlaşılan üyenin anne olduğu aile yapılarında aile aidiyet algısının en yüksek, büyükanne/büyükbaba ile en iyi anlaşan katılımcılarda ise aile aidiyet algısının en düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Ana-Baba Tutumları, Aile Aidiyeti, Ailede Otorite, Gençlerin Aile Aidiyeti.

Abstract

This study aims to investigate whether there is a relationship between the perception of family authority and the level of family sense of belonging among young people. Data were collected from 217 students who continue their education in the department of child development at the associate and undergraduate levels at Kırıkkale University. “Family Sense of Belonging Scale" was used to measure the sense of belonging, and "Parental Attitude Scale" was used to measure the perception of family authority. According to the results obtained from the research, a significant difference was found between the oppressive-extremely controlling parental attitudes and the democratic and liberating parental attitudes in the sub-dimension of self-belonging. In addition, a significant difference was found between the oppressive-extremely controlling parental attitude and the democratic and liberating groups in general family sense of belonging,. Over-controlling parental attitudes decrease self-relatedness and general family belonging relatively compared to other dimensions. It was determined that the protective-demanding parental attitude was the most common perception among the participants, followed by the democratic parental attitudes. It was concluded that the general family belonging of the participants was high, and especially the self-affirmation was higher than the sub-dimension of family sense of belonging. It was concluded that the perception of family sense of belonging was highest in family structures where the best understood member of the family was the mother, and the perception of family belonging was the lowest in the participants who got along best with their grandparents.Keywords
Parental Attitudes, Family Sense of Belonging, Authority in the Family, Young People’s Family Sense of Belonging.

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI 
    Cumhuriyetimizin 100. Yılına özgü Aralık özel sayımız için makalenizi 30 Kasım tarihine kadar yükleyebilirsiniz.    Kasım SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri