Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE BAĞLANMA STİLLERİ İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Bu araştırmada ortaokul dönemindeki ergenlerin bağlanma stilleri ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bağlanma stilleri ve yaşam kalitesinin ele alınan sosyo-demografik özellikler temelinde oluşturulan gruplar (yaş, cinsiyet, aile gelir düzeyi) arasında farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu İstanbul ili Bahçelievler ilçesindeki ortaokullarda 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrenim gören 182’si kız 123’ü erkek toplam 305 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların kişisel bilgilerini belirlemek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu”, bağlanma stillerini ortaya koymak için “Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği”, yaşam kalitelerini belirlemek amacıyla “Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada yapılan çoklu karşılaştırma analizlerinde, veri seti iki olan grup analizleri için t testi, üç veya daha fazla veri seti arasındaki karşılaştırma için ise F testi kullanılmıştır. Farklılıkların anlamlılık testi için Tukey analizi yapılmıştır. Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson kolerasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ergenlerde güvenli bağlanma ile fiziksel, sosyal, duygusal ve okul yaşam kalitesi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki, kaçınan bağlanma ile fiziksel, duygusal, sosyal ve okul yaşam kalitesi arasında negatif yönde anlamlı ilişki çıkmıştır. Cinsiyet değişkenine göre bağlanma stili ve yaşam kalitesinin alt boyutlarında farklılaşma görülürken, aile gelir düzeyi değişkenine göre sadece okul yaşam kalitesi puanlarında farklılaşma tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular literatür ile tartışılarak araştırmacılara öneriler sunulmuştur.Keywords
ergen, ortaokul öğrencileri, bağlanma stilleri, yaşam kalitesi

References

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri