Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NIN İNTERNET ORTAMINDA MEYDANA GELEN KİŞİLİK HAKKI İHLÂLLERİNDE MİLLETLERARASI YETKİYE İLİŞKİN GÜNCEL USÛLÎ DEĞERLENDİRMELERİ

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler çözülmesi gereken hukukî problemleri gündeme getirmiştir. Özellikle de internetin coğrafî sınırları önemsiz hâle getirmiş olması kişilik hakkı ihlâllerini yaygınlaştırmıştır. Yabancılık unsuru içeren bu ihlâllere ilişkin yasal taleplerin hangi mahkemeden yapılacağı milletlerarası usûl hukuku açısından önem taşımaktadır. Nitekim ihlâlin bir coğrafî alana özgülenmesi internet ortamında oldukça zordur. Hukukî ve Ticarî Konularda Mahkemelerin Yetkisi ve İlâmların Tanınması ve Tenfizine İlişkin 12.12.2012 tarihli Brüksel Ibis Tüzüğü Avrupa Birliği üyesi devletlerde usûli konulara ilişkin harmonizasyonu sağlamaktadır. İnternet ortamında meydana gelen kişilik hakkı ihlâlleri haksız fiil olarak vasıflandırıldığından Tüzüğün haksız fiillere ilişkin m. 7(2) hükmüne göre mahkemelerin milletlerarası yetkisi tayin edilmektedir. Zararın meydana geldiği veya gelebileceği yer mahkemelerine yetki bahşeden bu hüküm internet ortamındaki kişilik hakkı ihlâllerine tatbik edilirken üye devletler Avrupa Birliği Adalet Divanı’ndan önsorun talebinde bulunmuşlardır. ABAD tarafından verilen içtihatlar internet ortamındaki kişilik hakkı ihlâllerinde yetkili mahkemenin tayinine ilişkin Tüzüğün m. 7(2) hükmünün yorumlanması konusunda yol göstericidir. 2011 yılında ABAD yeni bir yetki irtibatı olan “mağdurun menfaatler merkezi” ifadesini hukuk literatürüne kazandırmıştır. Çalışmamızda özellikle konuya ilişkin en yeni karar olan Mitterbayerischer kararı ve daha önceki ABAD kararları üzerinden internet ortamında kişilik hakkı ihlâllerinde milletlerarası yetkinin tayinine ilişkin açıklamalara yer verilecektir.Keywords
haksız fiil, internet, kişilik hakkı ihlâli, milletlerarası yetki.

References

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri