Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜKETİCİLERİN ÜRÜN/HİZMET KALİTESİ ALGILARININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: MARKA AŞKININ ARACI ROLÜ

Marka aşkı, tüketicinin ürünü kullanmasıyla birlikte deneyimsel olarak yaşadığı haz, coşku, keyif ve heyecanla arzu ve tutkuya dönüşen değerler toplamıdır. Tüketicinin marka sevgisi zamanla birlikte tüketici farkında olsun veya olmasın tutkulu bir marka aşkına dönüşmektedir. İnsan ilişkilerindeki sevgi ve sevginin ileri düzeyi olan aşkta olduğu gibi marka aşkı da sürprizlerle doludur. Bu sürpriz, bizde sevgiyi açığa çıkaran ve canlı tutan hissin değişimiyle ilgilidir. Hissin değişimi modaya, yeniliğe, ürüne, servise, zamana ve tüketicide markaya olan güvene bağlı olarak sevgiyi oluşturan kaliteyle ilgilidir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, tüketicilerin ürün/hizmet kalitesi algılarının satın alma davranışları üzerindeki etkisinde marka aşkının aracılık rolünün incelenmesidir. Çalışmada, Türkiye’de yaşayan X marka otomobil kullanıcıları hedef alınmıştır. Kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 384 kişiden online anket yöntemiyle veriler elde edilmiştir. Çalışma kapsamında oluşturulan hipotezler doğrusal ve çoklu regresyon analizinden yararlanılarak test edilmiştir. Marka aşkının aracılık rolünü belirlemek için Baron ve Kenny’nin (1986) dört aşamadan oluşan aracı değişken analiz yöntemi ve dolaylı etkinin anlamlılığını ölçmek için Sobel testi kullanılmıştır. Ürün/hizmet kalitesi, marka aşkı ve satın alma davranışı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları, tüketicilerin ürün/hizmet kalitesi algılarının satın alma davranışları üzerindeki etkisinde marka aşkının kısmi aracılık rolünü göstermektedir. Elde edilen bu bulgular ışığında, tüketicilerin otomobil markalarına yönelik algıladıkları ürün/hizmet kalitesi, o markayı satın alma davranışlarını marka aşkı üzerinden etkilemektedir.Keywords
Marka aşkı, Ürün/hizmet kalitesi, Satın alma davranışı

References

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri