Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İDARENİN SOSYAL RİSK İLKESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU
(THE LIABILITY OF THE ADMINISTRATION FROM THE PRINCIPLE OF THE SOCIAL RISK )

Author : Burcu ERDİNÇ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 24
Page : 174-192
    


Summary

Anayasanın 125. maddesine göre; idare, kendisine ait eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlüdür. İdarenin sorumluluğunun temeli bu maddedir. Sorumluluğa ilişkin bir başka Anayasal düzenleme ise 129. maddedir. Bu maddeye göre, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kamu görevlilerine rücu edilmek kaydıyla ancak idare aleyhine açılabilir. Bu düzenlemeler kapsamında, idarenin esas sorumluluk ilkesi kusur sorumluluğu ilkesidir. Ancak idarenin bir işlem veya eyleminden sorumlu olabilmesi için kusurunun olması şart değildir. İdareye ait bazı faaliyetler özellikleri gereği idarenin kusursuz sorumluluğunu doğurmaktadır. Genel olarak idarenin sorumluluğunun bu iki ilkeye dayanmaktadır. Bunlar dışında kusursuz sorumluluk içerisinde sınıflandırılan sosyal risk ilkesi sorumluluğun bir diğer kaynağıdır. Ancak kusursuz sorumluluk içerisinde yer alıp almadığı tartışmalıdır. Sosyal risk, terör zararları bakımından kullanılmış içtihadi bir ilkedir. Kusursuz sorumluluk kusurun olmadığı ancak faaliyet ve ortaya çıkan zarar arasında bir illiyet bağının var olduğu bir sorumluluk ilkesidir. Sosyal risk ilkesinde kusur aranmadığı gibi illiyet bağı da aranmamaktadır. Kusursuz sorumluluğun dayanağı olan illiyet bağının aranmadığı sosyal risk ilkesini içtihatlarda kullanıldığı haliyle kusursuz sorumluluğun bir türü olarak değerlendirmek doğru değildir.Keywords
İdarenin Sorumluluğu, Kusurlu Sorumluluk, Kusursuz Sorumluluk, Sosyal Risk İlkesi, İlliyet Bağı.

Abstract

According to the Article 125 of the Constitution, the administration is liable to pay the damages from its action and act. This is the basis of the liability of the administration. Another constitutional regulation regarding liability of the administration is Article 129. According to this article, claims for damages caused by defects they committed by public officials while using their powers can only be raised against the administration provided that they are recourse to public officials. Under these regulations, the principal liability principle of the administration is the principle of liability with fault. However, fault is not to be reqired for the liability of action and act of administration. Some of the activities of the administration create the liability without faith of the administration due to its features. Generally, the liability of the administration is based on these two principles. Apart from these principles, the principle of social risk which is classified as a liability without fault is another source of liability. This classification is debatable. The principle of social risk is a case-law used in terms of terrorist damages. The liability without fault is a principle of liability that there is no fault but there is a causation between activity and damage. Both fault and causation are not sought in the principle of social risk. It is not right that the principle of social risk is one type of liability without fault. Because the causation which is the basis of liability without fault is not sought in the principle of social risk.Keywords
Liability of Administrative, Liability with Fault, Liability without Fault, Principle of Social Risk, Causation.

Advanced Search


Announcements


  MAYIS SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.  TEMMUZ SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01Temmuz Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri