Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRENCİ BAŞARISI KONUSUNDA VELİLERİN OKULDAN VE OKUL YÖNETİMİNDEN BEKLENTİLERİ
(EXPECTATIONS OF PARENTS FROM SCHOOL AND SCHOOL MANAGEMENT ABOUT STUDENT SUCCESS )

Author : CELAL GÜLŞEN  ; Hümeyra AKDOĞAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 305-318
    


Summary

ÖZET Bu araştırmanın amacı “velilerin öğrenci başarısı için okuldan ve okul yönetiminden beklentilerini ortaya koymaktır”. Bu amaç doğrultusunda, Ankara İlinde Yenimahalle Şükufe Nihal İlkokulu’nun 3.sınıf şubelerinin velileri araştırma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırma bu eğitim kurumundaki velilerin beklentilerine, kendilerine özel farklı bakış açılarını anlayabilmek amacıyla nitel araştırma tekniği ile yürütülmüş, örneklem yöntemlerinden “küme örneklemesine” uygun olarak çalışma grubu oluşturulmuştur. Belirlenen çalışma grubundaki 3.sınıflarının tamamı olan dört şubesindeki toplam 124 velisine, uzman görüşleri de alınarak hazırlanan, yarı yapılandırılmış açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Kodlama sistemi ile verilere ulaşılmış, elde edilen veriler betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu analiz sonucunda “Velilerin öğrenci başarısı için okuldan ve okul yönetiminden beklentileri” başlığı altında veriler elde edilmiş ve yorumlanmıştır. Yorumlama kısmında da bu görüşlerden bazıları örnek olarak verilmiştir. Araştırma sonucunda velilerin okuldan ve okul yönetiminden genel olarak, kendileriyle iletişim içinde olunmasını, süreç hakkında bilgilendirme istedikleri, okulda hijyen konusunun önemsenmesini istedikleri, öğrencilerinin önemsenip dinlenmesini bekledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara dayalı olarak okul-veli işbirliğinin geliştirilmesine yönelik öneriler yapılmıştır.Keywords
Okul, Veli, Beklenti, Yönetici, Eğitim, Başarı, Öğrenci

Abstract

ABSTRACT The aim of this research is to "reveal the expectations of parents from the school and school administration for student success". In line with this purpose, parents of the 3rd grade branches of Yenimahalle Şükufe Nihal Primary School in Ankara were determined as the research group. The research was carried out with qualitative research technique in order to understand the expectations of parents in this educational institution and different perspectives specific to them, and a study group was formed in accordance with the "cluster sampling" among the sampling methods. In the determined study group, a total of 124 parents in four classes, all of which are 3rd graders, were asked semi-structured open-ended questions, which were prepared by taking expert opinions. The data was reached with the coding system, and the obtained data were subjected to descriptive and content analysis. As a result of this analysis, data were obtained and interpreted under the heading of “Parents' expectations from the school and school administration for student success”. Some of these views are given as examples in the interpretation section. As a result of the research, it was concluded that the parents wanted to be in touch with them, to be informed about the process, to be cared about the hygiene issue at school, and to expect their students to be cared for and listened to. Based on these results, suggestions were made for the development of school-parent cooperation.Keywords
School, Parent, Expectation, Administrator, Education, Success, Student

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri